مقاله اثر قرص هاي جلوگيري از بارداري نوع ترکيبي با استروژن کم در سردردهاي ميگرني و تنشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان از صفحه ۵۱ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: اثر قرص هاي جلوگيري از بارداري نوع ترکيبي با استروژن کم در سردردهاي ميگرني و تنشي
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قرص جلوگيري از بارداري
مقاله سردرد
مقاله ميگرن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدي نژادكاشاني محسن
جناب آقای / سرکار خانم: خدايي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ميليون ها زن در دنيا از قرص هاي جلوگيري از بارداري استفاده مي کنند. از طرفي ۱۶ تا ۱۹درصد زنان مبتلا به ميگرن و درصد بالايي نيز سردرد تنشي دارند. اين مطالعه به منظور تعيين اثر قرص هاي جلوگيري از بارداري نوع ترکيبي با استروژن کم روي سردردهاي ميگرني و تنشي انجام گرديد.
روش بررسي: اين مطالعه مورد شاهدي روي ۳۴۴ زن مراجعه کننده به مرکز بهداشتي شماره ۲ شهر مشهد طي سال ۱۳۸۷ انجام شد. زناني که حداقل ۳ ماه قرص جلوگيري از بارداري از نوع LD حاوي ۰٫۰۳ ميلي گرم اتينيل استراديول و ۰٫۱۵ ميلي گرم لوونورژسترول مصرف كرده بودند؛ در گروه مورد (۲۴۴ نفر) و زناني (۱۰۰ نفر) که قرص جلوگيري از بارداري را مصرف نكرده بودند؛ در گروه شاهد قرار گرفتند. براي تشخيص سردرد ميگرني و سردرد تنشي از معيارهاي انجمن بين المللي سردرد استفاده شد. از آزمون كاي اسكوئر براي مقايسه متغيرهاي کيفي دوگروه استفاده شد. همچنين براي محاسبه نسبت شانس از تست دقيق فيشر، محاسبه فاصله اطمينان از رگرسيون لجستيگ و براي مقايسه متغيرهاي رتبه اي (شدت سردرد) قبل و بعد از مصرف قرص از آزمون ويل كاكسون استفاده گرديد.
يافته ها: فراواني سردرد ميگرني در گروه مورد و شاهد به ترتيب ۵ درصد و ۶ درصد تعيين شد که اين تفاوت از نظر آماري معني دار نبود (P=0.804، ۹۵%CI: 0.3-2.69،.(OR=0.88 فراواني سردرد تنشي در گروه مورد و شاهد به ترتيب ۱۲ درصد و ۱۰ درصد به دست آمد و اين تفاوت نيز از نظر آماري معني دار نبود (P=0.055، ۹۵%CI: 0.56-2.86، (OR=1.26.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که مصرف قرص هاي جلوگيري از بارداري نوع LD تاثيري بر بروز، تشديد يا افزايش تعداد حملات ماهانه سردردهاي ميگرني و تنشي ندارند.