سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرشاد صحبت زاده – گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران ، بابلسر
سعید میرزانژاد – گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران ، بابلسر
حسین آکو – گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران ، بابلسر

چکیده:

در این مقاله شتاب جریانی از الکترونها توسط پالس لیزر فمتوثانیه بررسی می شود . چیرپ خطی و منفی در این بررسی استفاده خواهد شد و اثر آن در برهم کنش الکترون با پالس لیزر فمتوثانیه مورد مطالعه قرار خواهد گرفت . قطبش خطی و دایروی مورد مطالعه قرار می گیرد و نتیجه آنها با یکدیگر مقایسه خواهد شد . دیده می شود که قطبش دایروی راست نسبت به سایر قطبشها شتاب بیشتری به الکترونها می دهد و این به دلیل رویداد تشدید در طول مسیر برهم کنش می باشد . در نهایت مسئله شتابدهی را برای یک جریانی از الکترونها تکرار می کنیم و پارامترهای مهم آن را محاسبه خواهیم کرد .