سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بابک دلخوش – دانشجوی دکتری زراعت واحد علوم و تحقیقات تهران
امیر حسین شیرانی راد – استادیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج, بخش دانه های روغنی
قربان نورمحمدی – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
فرخ درویش – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

به منظور ارزیابی اثر تنش خشکی در کلزا ،(Brassica napus L.) ، آزمایشی در سال ١٣٨١ در مزرعه تحقیقاتی موسسه نهال و بذر کرج اجرا شد . در این آزمایش آبیاری به عنوان عامل اصلی در دو سطح آبیاری معمول بر اساس ٨٠ میلی متر تبخیر از تشتک کلاس A (شاهد) و تنش (قطع آبیاری از مرحله ساقه دهی) و ارقام کلزا به عنوان عامل فرعی در ١٠ سطح، شامل ارقام: ،Comet ،Heros ،Sarigol, Goliath، ،SwHotshat ،wildcat ،Eagle ،Crackerjack ،Sw5001 ،Amica به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار، مورد بررسی قرار گرفت . صفات مورد بررسی عبارت بودند از: عملکرد بیولوژیک، عملکرد اقتصادی، شاخصبرداشت، وزن هزار دانه ، درصد روغن دانه , تعداد خورجین در بوته ، طول خورجین , دانه در خورجین و درصد و نسبت کلروفیل a و b ، مورد اندازه گیری قرار گرفت . نتایج حاصل نشان داد که اثر متقابل آبیاری و رقم بر عملکرد بیولوژیک, عملکرد اقتصادی, شاخص برداشت, وزن هزار دانه و درصد روغن معنی دار نشد . رقم Amica بیشترین تعداد خورجین در بوته (۱۵۰/۱) ، طول خورجین( ۶/۶ سانتی متر), نسبت کلروفیل a/b (2/29) و درصد کلروفیل a (69/33) را به خود اختصاص داد . رقم SwHotshat بیشترین مقدار کلروفیل (۲/۳۹mg/g.fw) ، کلروفیل b (1/37mg/g.fw) و کلروفیل a (1/56mg/g.fw) را به خود اختصاص داد . ارقام Heros (23/6) و Goliath (16/75) به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد دانه در خورجین را به خود اختصاص دادند . اثرات متقابل سطوح آبیاری و رقم نشان داد که بیشترین درصد کلروفیل a (73/23) و نسبت کلروفیل a/b (2/73) مربوط به رقم Amica و در شرایط آبیاری معمول بود . همچنین رقم SwHotshat دارای بیشترین مقدار کلروفیل (۳/۱۶mg/g.fw) و کلروفیل b (1/56mg/g.fw) در شرایط قطع ابیاری از شروع مرحله ساقه دهی بود, اما بیشترین مقدار کلروفیل a (1/67mg/g.fw) و تعداد دانه در خورجین ( ٢٦ ) مربوط به رقم Heros بود. همچنین رقم Comet نیز دارای بالاترین تعداد خورجین در بوته (۱۹۲/۷) در همان شرایط بود . در هرحال رقم Amica با ٤٢٣٣ کیلوگرم در هکتار , دارای بالاترین عملکرد دانه در شرایط آبیاری معمول و ارقام Heros و Comet ن یز به ترتیب با عمل کرد میانگین ٣٨٣٠ و ٣٦٢٠ کیلوگرم در هکتار جز ارقام برتر در شرایط تنش (قطع آبیاری از مرحله ساقه دهی)بودند.