سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش سازگاری با کم آبی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

زهره شعبانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی، دانشگاه تهران
موژان حق شنو – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده:

با توجه به اهمیت آب در تولیدات کشاورزی، در این مطالعه با استفاده از الگوهای لاجیت و پرو بیت به بررسی اثر قیمت آب بر انتخاب محصول توسط زارعین، تخصیص زمین به محصولات مختلف، عرضه محصولات کشاورزی و تقاضای آب پرداخته شده است . در این مطالعه، استان خراسان شمالی در نظر گرفته شده است و اطلاعات آماری آن از طریق نمونه گیری تصادفی و جمع آوری پرسشنامه تهی ه شده است . محصولاتی که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته اند، گندم آبی، جو آبی، چغندر قند، و پنبه می باشند . یکی از مهمترین نتایج این مطالعه این میباشد که قیمت نهاده آب کشاورزی تاثیری بر انتخاب محصول توسط زارعین نداشته و آنها بدون توجه به قیمت آب در منطق ه، اقدام به کشت محصولات متفاوتی می نمایند . در نهایت بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهاد می گردد که با آموزش مسئولان اجرایی و مدیران، سرمایه گذاری بیشتر در تحقیقات در زمینه کشاورزی و منابع آبی، ترویج فرهنگ مصرف آب در بین افراد جامعه و به ویژه کشاورزان، تشویق کشاورزان به به کارگیری روش های آبیاری بهینه و دقت در سیاست گذاریهای مربوط به قیمت گذاری و مصرف آب تلاش گردد تا منابع آبی حفظ و به طور اصولی و بهینه مصرف گردند .