مقاله اثر كاربرد دو شيوه پاششي و همراه با آبياري علف كش تبوتيورون بر كنترل علف هاي هرز و عملکرد نيشکر در مزارع بازرويي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش در علوم زراعي از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: اثر كاربرد دو شيوه پاششي و همراه با آبياري علف كش تبوتيورون بر كنترل علف هاي هرز و عملکرد نيشکر در مزارع بازرويي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تبوتيورون
مقاله روش مصرف علف كش
مقاله علف هرز
مقاله نيشکر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عابدين زاده مهران
جناب آقای / سرکار خانم: مكوندي محمدامين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعيين اثر دو شيوه كاربرد علف کش تبوتيورون به صورت پاششي و همراه با آبياري بر کنترل علف هاي هرز، آزمايشي در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با ۷ تيمار و چهار تكرار در مزارع بازرويي نيشكر رقم ۶۱۴-۵۷CPانجام شد. نتايج تجزيه واريانس داده ها نشان داد كه اختلاف تيمارها از لحاظ وزن خشك، تراكم علف هرز و عملكرد نيشکر در سطح ۵ درصد معني دار بود. بر اساس نتايج مقايسه ميانگين، مصرف تبوتيورون به ميزان ۵ و ۴ ليتر در هكتار همراه با آبياري بهترين نتيجه را در کنترل علف هاي هرز، هم از نظر تراكم علف هرز و هم از نظر وزن خشک علف هرز نشان داد. روش پاششي تنها در مقدار مصرف ۵ ليتر در هکتار و تا ۶۰ روز بعد از کاربرد نتيجه مناسبي داشت، اما از تيمار مصرف ۵ ليتر در هکتار همراه با آبياري ضعيف تر بود و اختلاف آن با مقدار کاهش يافته ۴ ليتر در هکتار همراه با آبياري از نظر کنترل علف هاي هرز معني دار نشد. بيشترين و کمترين عملکرد به ترتيب از تيمارهاي مصرف ۵ ليتر علف كش همراه با آبياري و ۳ ليتر علف كش به صورت پاششي به دست آمد. بنابراين، بر اساس نتايج اين بررسي روش مصرف همراه با آبياري علف كش نسبت به روش پاششي در کنترل علف هاي هرز و افزايش عملکرد نيشکر موثرتر بود.