مقاله اثر كاربرد زئوليت بر جوانه زني و قدرت رويش بذور كلزا تحت تنش خشکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در اكوفيزيولوژي گياهان زراعي از صفحه ۵۴ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: اثر كاربرد زئوليت بر جوانه زني و قدرت رويش بذور كلزا تحت تنش خشکي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زئوليت
مقاله تنش خشکي
مقاله درصد جوانه زني
مقاله توان رويش بذر
مقاله کلزا واريته Opera

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آرمندپيشه اميد
جناب آقای / سرکار خانم: ايران نژاد حميد
جناب آقای / سرکار خانم: اله دادي ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: اميري رضا
جناب آقای / سرکار خانم: كليائي اميرعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثرات كاربرد زئوليت و سطوح مختلف تنش خشکي بر جوانه زني و قدرت رويش بذور کلزا، آزمايشي در سال ۱۳۸۷ به صورت فاكتوريل در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي با چهار تكرار در آزمايشگاه تکنولوژي بذر پرديس ابوريحان، دانشگاه تهران انجام گرفت. عوامل مورد بررسي شامل کاربرد زئوليت (صفر، ۱۰ و ۲۰ تن در هكتار) و سطوح تنش خشکي (آبياري پس از۸۰، ۱۲۰ و ۱۶۰ميلي متر تبخير از تشتك تبخير به ترتيب آبياري نرمال، تنش ملايم و تنش شديد) بودند. بذور آزمايشي كلزا واريته Opera در سال ۱۳۸۶ در موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر كرج بر اساس تيمارهاي تعريف شده توليد و بعد از دو ماه نگهداري در انبار، تحت شرايط سه آزمون رايج تعيين قوه ناميه شامل آزمون جوانه زني استاندارد، آزمون پيري تسريع شده و آزمون سرما قرار گرفتند. نتايج نشان داد که اثر کاربرد زئوليت و تنش خشکي بر درصد جوانه زني، وزن خشك گياهچه، طول ريشه چه، طول ساقه چه و تعداد گياهچه هاي غير نرمال در هر سه آزمون در سطح ۱ درصد معني دار بود. مقايسه ميانگين ها نشان داد که بيشترين درصد جوانه زني، وزن خشك گياهچه، طول ريشه چه و طول ساقه چه در هر سه آزمون از کاربرد ۲۰ تن در هکتار زئوليت در شرايط آبياري نرمال و بيشترين تعداد گياهچه هاي غير نرمال در هر سه آزمون نيز از عدم کاربرد زئوليت در شرايط تنش شديد خشکي به دست آمدند. نتايج اين بررسي نشان داد كه كاربرد زئوليت مي تواند اثرات نامطلوب تنش خشکي بر توليد گياهچه هاي غير نرمال را کاهش دهد و سبب افزايش درصد جوانه زني و وزن خشک گياهچه در بذور کلزا گردد.