مقاله اثر كاربرد فلورايد موضعي بر استحكام باند برشي فيشور سيلانت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز – Journal Of Dentistry از صفحه ۶۳ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: اثر كاربرد فلورايد موضعي بر استحكام باند برشي فيشور سيلانت
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فيشور سيلانت
مقاله استحكام باند برشي
مقاله فلورايد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بحرالعلومي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: ياسايي صغري
جناب آقای / سرکار خانم: پورسعيد سميرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيان مساله: استفاده از پيت و فيشور سيلانت ها و فلورايد موضعي يكي از مهم ترين روش هايي است، كه دندانپزشكان مي توانند براي پيشگيري از پوسيدگي در كودكان و نوجوانان به كار برند. پيش از اين انگاشته مي شد، كه كاربرد مواد داراي فلورايد، اثر منفي بر باند مواد چسبنده همچون فيشور سيلانت دارد. در صورتي که اين باور اثبات نشود مي توان فلورايدتراپي را پيش از فيشورسيلانت و در همان جلسه انجام داد.
هدف: هدف از اين پژوهش، بررسي اثر كاربرد فلورايد موضعي پيش از اچ كردن بر روي گير پيت و فيشور سيلانت ها بود.
مواد و روش: در اين بررسي تجربي از گونه آزمايشگاهي از ۲۸ دندان پرمولر دايمي كشيده شده سالم انسان استفاده شد. هر دندان درگچ به صورتي مانت شد، كه سطح باكال عمود بر محور طولي بلوك گچ باشد. دندان ها به گونه تصادفي به دو گروه ۱۴ تايي بخش شدند. سطح باكال همه دندان ها با استفاده از كاغذ سيليكون ۶۰۰ گريت  (grit)  صاف و يكنواخت گرديد. همه نمونه ها با رابركپ و خمير پاميس پاک و سپس، شسته و خشك شدند. در گروه آزمايش قبل از اچ کردن، ژل APF بر روي سطوح مينا به مدت ۴ دقيقه به كار رفت. سپس، به مدت ۱۵ ثانيه شسته و خشك شد در گروه شاهد سطح مينا تنها اچ گرديد. در هر دو گروه، اچينگ به مدت ۳۰ ثانيه با اسيد فسفريك ۳۷ درصد انجام شد. سپس، نمونه ها با افشانه آب و هوا به مدت ۳۰ ثانيه شسته و ۱۵ ثانيه خشك گرديد. فيشور سيلانت هليو سيل F (Helio Seal F) بر روي ميناي اچ شده، با استفاده از سيلندرهاي ۳×۳ ميلي متر به گونه عمود بر سطح باكال دندان ها به كار رفت و پس از آن، نوردهي انجام شد. سپس، ماتريكس پلاستيكي با دقت برداشته شد و نمونه ها به مدت ۷۲ ساعت در آب مقطر قرار گرفتند. استحكام باند برشي با استفاده از دستگاه آزمون استحکام کششي دارتک (DARTEC Universal Testing Machine) اندازه گيري شد. نمونه ها با سرعت كراس هد ۱ ميلي متر بر دقيقه برش داده شد. واکاوي داده ها با استفاده از آزمون من-ويتني (Mann- Whitney test)  انجام گرديد.
يافته ها: ميانگين استحكام باند برشي در گروه شاهد ۲۸/۵±۷/۱۷ و در گروه آزمايش ۲۷/۴±۶۶/۱۹ مگاپاسكال بود. تفاوت آماري معناداري ميان استحكام باند برشي دو گروه ديده نشد
.(p>0.05)
نتيجه گيري: استفاده از فلورايد بر استحكام باند برشي فيشور سيلانت به مينا اثر ندارد.