مقاله اثر كارگاه مهارت هاي زندگي در تغيير نگرش و آگاهي نسبت به سوء مصرف مواد در دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۸۳ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: اثر كارگاه مهارت هاي زندگي در تغيير نگرش و آگاهي نسبت به سوء مصرف مواد در دانشجويان
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سوء مصرف مواد
مقاله مهارتهاي زندگي
مقاله نگرش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظرپور محمود
جناب آقای / سرکار خانم: پوزش شهين دخت
جناب آقای / سرکار خانم: رئوفي محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: صداقت كامران
جناب آقای / سرکار خانم: نظري مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: اميني الهه
جناب آقای / سرکار خانم: پورسيف ارسلان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: سوء مصرف مواد و تبعات ناشي از آن يكي از مهمترين نگراني هاي اجتماعي محسوب مي شود. هدف از اين مطالعه بررسي تاثير شركت در كارگاههاي مهارتهاي زندگي در نگرش و افزايش دانش لازم نسبت به جلوگيري از سوء مصرف مواد مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه ۲۹۳ دانشجوي دانشگاه علوم پزشكي تبريز شركت داشتند از همه شركت كنندگان خواسته شد كه پرسشنامه هايي را در قالب دانش، نگرش و مهارتهاي لازم براي جلوگيري از سوء مصرف مواد جواب بدهند. سپس در جلسات سه گانه كارگاهي (دانش، نگرش و كارگاه پيشگيري از سوء مصرف مواد) شركت كردند. بعد از پايان كارگاهها همه شركت كنندگان مجددا پرسشنامه ها را جواب دادند و نتايج بوسيله روش هاي آماري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: نتايج نشان داد كه نسبت دانش، نگرش و مهارتهاي جراتمندي بعد از شركت كردن در كارگاههاي آموزشي تغيير يا افزايش پيدا كرد. ارتباط آماري معني داري در تغيير نگرش نسبت به سوء مصرف مواد بعد از شركت در كارگاهها بوجود آمده (P<0.01). هم چنين در اين راستا ۳۷٫۷۴ درصد افزايش در دانش شركت كنندگان مشاهده شد (P<0.01). در همين رابطه ارتباط معني داري در افزايش مهارتهاي اجتماعي شركت كنندگان بعد از كارگاه وجود داشت (P<0.01) بعلاوه درصد رشد مهارتهاي اجتماعي بين دانشكده ها معني دار بود (P<0.01) اين تغييرات در بين جنسيت معني دار بوده (P<0.02) و در بين پسران بالاتر است.
نتيجه گيري: بعلت افزايش توانايي هاي شناختي، شركت همه دانشجويان دانشگاه در كارگاههاي آموزشي مهارتهاي زندگي ضروري بنظر مي رسد.