مقاله اثر كتامين در درمان بيماران مبتلا به اختلال افسردگي اساسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۹ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۱۴ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: اثر كتامين در درمان بيماران مبتلا به اختلال افسردگي اساسي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افسردگي اساسي
مقاله اختلالات خلق
مقاله كتامين
مقاله آنتاگونيست گيرنده NMDA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خيرخواه فرزان
جناب آقای / سرکار خانم: مقدم نيا علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: طيبي گويا
جناب آقای / سرکار خانم: بيژني علي
جناب آقای / سرکار خانم: طيبي پويا
جناب آقای / سرکار خانم: صلواتي عسكري

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: اختلال افسردگي اساسي مجموعه اي از اختلالات شايع و مخرب رواني با اپيزودهاي نسبتا طولاني، تمايل زياد به مزمن شدن، عود داشته و مسوول بسياري از ناتوانيهاي جسمي و رواني مي باشد كه شيوع آن در طول زندگي حدود ۱۹- ۱۷ درصد مي باشد. با توجه به بهبود بيماران مبتلا به افسردگي هاي مقاوم به درمان بدنبال تزريق تك دوز كتامين اين مطالعه به منظور بررسي اثر كتامين در بيماران مبتلا به افسردگي اساسي انجام شد.
مواد و روشها: اين مطالعه كارآزمايي باليني به صورت نيمه تجربي بر روي ۶۰ بيمار مبتلا به افسردگي اساسي بر اساس معيارهاي DSM IV-TR كه تحت درمان با تك دوز وريدي كتامين ۰٫۵mg/kg قرار گرفته اند انجام گرديده است. تمام بيماران قبل از تزريق دارو و در روزهاي ۲، ۷ بعد از تزريق و پايان ماه اول و دوم تحت آزمون هاي ارزيابي شدت افسردگي هميلتون و بك قرار گرفتند و ملاك پاسخ به درمان با كتامين كاهش  %50يا بيشتر نمره آزمونهاي بك و هميلتون بود.
يافته ها: نتايج بدست آمده از دو آزمون هميلتون و بك نشان داد كه ميانگين نمره تست، هميلتون قبل تزريق ۲۸٫۷۱±۹٫۱۲، روز دوم ۲۰٫۵۷±۱۰٫۸۸ روز هفتم ۱۶٫۸۵±۱۰٫۷۰ و تست بك قبل تزريق ۳۲٫۲۸±۱۳٫۹۶ روز دوم ۲۵٫۰۵±۱۴٫۱۰ و روز هفتم ۱۹٫۷۱±۱۳٫۴۰ بود كه به طور معني داري نسبت به زمان قبل از تزريق دارو كاهش يافته است(p≤۰٫۰۵) . همچنين اين نتايج در حدود %۲۰ از بيماران در روز دوم و حدود  %40از بيماران در روز هفتم بعد از تزريق كتامين بيش از  %50كاهش داشته است. بهبود علايم افسردگي در اين بيماران ارتباطي با ساير متغيرهاي مورد بررسي از قبيل سن، جنس، وضعيت تاهل، محل سكونت، ميزان تحصيلات و فصل تزريق آنها نداشته است.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد كه درمان با تك دوز وريدي كتامين با توجه به تجويز آسان، تاثير سريع و طول اثر مناسب آن در بيماران مي تواند جايگزين مناسبي براي درمان فاز حاد بيماران مبتلا به افسردگي اساسي قرار گيرد.