مقاله اثر كشت مخلوط ذرت و ماش سبز بر عملكرد، نسبت برابري زمين و برخي از ويژگي هاي كيفي علوفه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۵۱ تا ۱۵۹ منتشر شده است.
نام: اثر كشت مخلوط ذرت و ماش سبز بر عملكرد، نسبت برابري زمين و برخي از ويژگي هاي كيفي علوفه
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت
مقاله ماش
مقاله کشت مخلوط
مقاله ماده خشک قابل هضم
مقاله پروتئين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نخ زري مقدم علي
جناب آقای / سرکار خانم: چايي چي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهري داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: رحيميان مشهدي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: مجنون حسيني ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: نوري نيا عباسعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه اثرات كشت مخلوط ذرت و ماش سبز بر وزن خشك و برخي از ويژگي هاي كيفي علوفه، آزمايشي در تابستان سال هاي ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ در ايستگاه تحقيقات كشاورزي گرگان به صورت بلوك هاي كامل تصادفي در ۴ تكرار اجرا شد. در اين آزمايش از بذر ماش محلي گنبد و ذرت هيبريد سينگل كراس۵۵۰ استفاده شد. آزمايش دوازده تيمار خالص و مخلوط را به صورت ذرت خالص با كنترل علف هاي هرز، ذرت خالص بدون كنترل علف هاي هرز، افزايش ۱۰،۲۰، ۳۰، ۴۰ و۵۰ درصد ماش به ذرت، جايگزيني ماش به جاي ۲۵، ۵۰ و ۷۵ درصد ذرت، ماش خالص با كنترل علف هاي هرز و ماش خالص بدون كنترل علف هاي هرز شامل مي شد. در سال ۱۳۸۶، درصد ماده خشك قابل هضم، درصد كربوهيدرات هاي محلول در آب و درصد خاكستر بيشتر از سال ۱۳۸۵ و درصد پروتئين، درصد فيبر غيرقابل حل در شوينده هاي اسيدي و عملكرد پروتئين كمتر بود. بين تيمارهاي مخلوط نيز از نظر كليه صفات مورد بررسي اختلاف بسيار معني دار وجود داشت. تيمار كشت خالص ذرت با كنترل علف هاي هرز داراي بيشترين عملكرد علوفه (۸۸/۱۴ تن در هكتار)، درصد ماده خشك قابل هضم (۱۴/۷۸) و درصد كربوهيدرات هاي محلول در آب (۴۱/۳۲) و كمترين درصد پروتئين خام (۴۵/۸)، درصد فيبر غيرقابل حل در شوينده هاي اسيدي (۸۷/۱۷) و درصد خاكستر (۲۷/۴) بود. كمترين عملكرد علوفه (۳۲/۴ تن در هكتار)، درصد ماده خشك قابل هضم (۳۶/۶۶)، درصد كربوهيدرات هاي محلول در آب (۱۷)، درصد خاكستر (۸/۸) و ميزان پروتئين (۸/۰ تن در هكتار) به تيمار كشت خالص ماش بدون كنترل علف هاي هرز تعلق داشت. تيمار كشت خالص ماش با كنترل علف هاي هرز داراي بيشترين درصد پروتئين (۶۳/۱۸) بود. بيشترين عملكرد پروتئين به تيمار افزايش ۵۰ درصد ماش به ذرت تعلق داشت. اثر متقابل سال×كشت مخلوط در مورد عملكرد علوفه در سطح پنج درصد و در مورد عملكرد پروتئين در سطح يك درصد معني دار شد. با توجه به معني دار نشدن اختلاف عملكرد دو تيمار كشت خالص ذرت بدون كنترل علف هاي هرز و تيمار كشت مخلوط افزايش ۵۰ درصد ماش به ذرت و بالاتر بودن عملكرد پروتئين تيمار كشت مخلوط افزايش ۵۰ درصد ماش به ذرت كه در نهايت موجب افزايش كيفيت علوفه شد، اين تيمار به عنوان بهترين تيمار معرفي مي گردد.