مقاله اثر كلونيدين در خونريزي حين عمل جراحي ميكروسكوپي گوش مياني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله انجمن آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه از صفحه ۴۸ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: اثر كلونيدين در خونريزي حين عمل جراحي ميكروسكوپي گوش مياني
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كلونيدين
مقاله خونريزي محل عمل
مقاله جراحي ميكروسكوپي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفريه آرش
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي محمدي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: اعتمادي آل آقا افشار
جناب آقای / سرکار خانم: بهزادي مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: صلواتي پور آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: رجعتي حقي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: هدف از اين مطالعه بررسي اثر كلونيدين خوراكي در كاهش ميزان خونريزي حين عمل جراحي ميكروسكوپي گوش مياني است.
مواد و روش ها: اين مطالعه به شكل كارآزمايي باليني آينده نگر دوسوكور بر روي ۵۱ بيمار كانديد جراحي ميكروسكوپي گوش كه در طبقه بندي ۱ و ASA 2 قرار داشتند، انجام شد. سن بيماران انتخاب شده بين ۱۵ تا ۶۰ سال و شرط ورود به مطالعه نداشتن سابقه بيماري فشار خون، ديابت، بيماري قلبي – عروقي بود. همچنين بيماران تحت مطالعه نبايد در زمان انجام مطالعه تحت درمان همزمان با ضد افسردگي هاي سه حلقه اي، داورهاي ضد التهاب غير استروئيدي، بتابلوكرها و داروهاي مهاركننده آنزيم مونوآمينواكسيداز بوده باشند. در ضمن بيماراني كه بيماري شديد رواني داشتند نيز از مطالعه حذف مي شدند.
بيماران به شكل تصادفي به دو گروه تقسيم شدند. در يك گروه ۹۰ دقيقه قبل از عمل جراحي ۲۰۰ ميكروگرم كلونيدين خوراكي و در گروه ديگر دارونما در شرايط دوسوكور تجويز گرديد. سپس طي جراحي خونريزي بر اساس يك درجه بندي ۴ امتيازي سنجيده و ثبت شد.
فشار خون سيستميك و تعداد ضربان قلب در طي جراحي ثبت شد. ميزان خونريزي، نيازمندي حين عمل به داروي كاهش دهنده فشار خون، تغييرات قلبي – عروقي بعد از لوله گذاري و خونريزي بعد از عمل و نياز به عمل مجدد نيز بين دو گروه مقايسه شد.
يافته ها: در گروه گيرنده كلونيدين محيط عمل جراحي با خونريزي كمتري در مقايسه با گروه دارونما مواجه بود p<0.05) تست يو مان – ويتني). اين كاهش در ميزان خونريزي در تمام مراحل عمل يعني از برش پوستي اوليه، تهيه گرافت، بلندكردن فلپ تمپانو مئاتال تا خارج كردن پاتولوژي گوش مياني و كارگذاري گرافت واضح و مشخص بود. به علاوه در گروه گيرنده كلونيدين استفاده حين عمل از داروهاي كاهش دهنده فشار خون به طور محسوس كمتر از گروه ديگر بود p<0.05) تست دقيق فيشر). تعداد ضربان و فشار خون در گروه كلونيدين كمتر از گروه دارونما بود ولي تفاوت آن از نظر آماري مشخص نبود. در ضمن بين دو گروه تفاوت آماري معني داري از نظر نياز به جراحي مجدد و خونريزي بعد از عمل وجود نداشت.
نتيجه گيري: كلونيدين مي تواند به عنوان پيش دارو در ايجاد محيط بدون خونريزي و بهبود ديد محل عمل جراحي در طي جراحي ميكروسكوپي گوش مياني مفيد باشد.