مقاله اثر كلونيدين در خونريزي حين عمل جراحي ميكروسكوپي گوش مياني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در مجله گوش، گلو، بيني و حنجره ايران از صفحه ۱۲۱ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: اثر كلونيدين در خونريزي حين عمل جراحي ميكروسكوپي گوش مياني
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جراحي ميكروسكوپي
مقاله خونريزي
مقاله كلونيدين،جراحي ميكروسكوپي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفريه آرش
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي محمدي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: اعتمادي آل آقا افشار
جناب آقای / سرکار خانم: صلواتي پور آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: رجعتي حقي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف از اين مطالعه بررسي اثر كلونيدين خوراكي در كاهش ميزان خونريزي حين عمل جراحي ميكروسكوپي گوش مياني است.
روش کار: مطالعه به شكل كارآزمايي باليني آينده نگر دو سوكور بر روي ۵۱ بيمار كانديد جراحي ميكروسكوپي گوش در دامنه سني ۱۵-۶۰ سال با (II,I)ASA انجام شد. بيماران به شكل تصادفي به دو گروه تقسيم و يك گروه ۹۰ دقيقه قبل از عمل جراحي ۲۰۰ ميكروگرم كلونيدين خوراكي و گروه ديگر دارونما در شرايط دوسوكور دريافت نمود. در طي جراحي خونريزي بر اساس يك درجه بندي ۴ امتيازي سنجيده و ثبت شد. فشارخون سيستميك و تعداد ضربان قلب در طي جراحي، ميزان خونريزي، نيازمندي حين عمل به داروي كاهنده فشارخون، تغييرات قلبي عروقي بعد از لوله گذاري و خونريزي بعد از عمل و نياز به عمل مجدد نيز بين دو گروه مقايسه شد.
نتايج: در گروه گيرنده كلونيدين محيط عمل جراحي با خونريزي كمتري در مقايسه با گروه دارونما مواجه بود (P<0.05) و استفاده حين عمل از داروهاي كاهنده فشارخون (P<0.05) تعداد ضربان و فشارخون در گروه گيرنده كلونيدين كمتر از گروه دارونما بوده ولي تفاوت آن از نظر آماري مشخص نبوده است. در ضمن بين دو گروه تفاوت آماري معني داري از نظر نياز به جراحي مجدد و خونريزي بعد از عمل وجود نداشته است.
نتيجه گيري: كلونيدين مي تواند به عنوان يك پيش دارو در ايجاد محيط بدون خونريزي و بهبود ديد محل عمل جراحي در طي جراحي ميكروسكوپي گوش مياني مفيد باشد.