مقاله اثر كنترل سرمايه بر وقوع بحران ارزي در كشورهاي در حال توسعه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهشهاي اقتصادي ايران از صفحه ۱۶۱ تا ۱۸۷ منتشر شده است.
نام: اثر كنترل سرمايه بر وقوع بحران ارزي در كشورهاي در حال توسعه
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كنترل سرمايه
مقاله بحران ارزي
مقاله كشورهاي در حال توسعه
مقاله داده هاي تابلويي پروبيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طيبي سيدكميل
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
افزايش تحرك سرمايه ميان كشورها بر مبناي اصل تخصيص بهينه منابع امري پذيرفته شده در ميان پژوهشگران اقتصاد بين الملل است. بر اين اساس، پس از كاهش كنترل سرمايه در كشورهاي توسعه يافته از اوايل دهه ۱۹۷۰ و تاكيد بر دستيابي به منافع قابل توجه، اين برنامه از اوايل دهه ۱۹۹۰ با فشار كشورهاي صنعتي در زمره برنامه اصلاحات ساختاري كشورهاي در حال توسعه قرار گرفت. اما اجراي آن نتايج متناقضي را در برخي كشورهاي در حالت توسعه ايجاد نمود و آنها را با مشكلاتي از جمله بحران ارزي رو به رو نمود. به اين ترتيب، نظرات متفاوتي در خصوص سودمندي آزادسازي سرمايه براي كشورهاي در حال توسعه شكل گرفت. در اين پژوهش با هدف بررسي تجربي موضوع، ۷۰ كشور منتخب در حال توسعه را در دوره ۱۹۹۶-۲۰۰۵ مورد مطالعه قرار داده ايم. برآورد مدل ارايه شده در اين پژوهش با رويكرد اقتصادسنجي داده هاي تابلويي پروبيت نشان دهنده اثر معنادار كنترل سرمايه در كاهش بحران ارزي در كشورهاي مورد مطالعه بوده است. بر اين اساس، كشورهايي كه از كنترل سرمايه بيشتري در برنامه هاي اصلاحي خود استفاده كرده اند، با بحران هاي ارزي كمتري نيز مواجه شده اند. اين نتيجه اي است كه امروزه سازمان هاي بين المللي مشوق اين سياست ها در دهه گذشته، به رغم ميل باطني به آن اذعان دارند.