مقاله اثر كنترل فساد مالي بر رشد اقتصادي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه بازرگاني از صفحه ۱۳۱ تا ۱۵۸ منتشر شده است.
نام: اثر كنترل فساد مالي بر رشد اقتصادي
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فساد مالي
مقاله رشد اقتصادي
مقاله داده هاي تابلويي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صباحي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: ملك الساداتي سيدسعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه به بررسي تاثير كنترل فساد مالي بر رشد اقتصادي در نمونه اي وسيع از كشورهاي جهان و در دوره زماني ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۶ مي پردازد. فساد مالي عموما به سوء استفاده از قدرت عمومي براي دستيابي به منافع شخصي تعبير مي شود. ادبيات نظري علم اقتصاد ديدگاه دوگانه اي پيرامون ارتباط ميان پديده فساد و رشد اقتصادي ارايه مي نمايد. از يك سو گروهي از تئوري هاي اقتصادي معتقدند كه فساد قادر است از طريق دور زدن قوانين و مقررات ناکارآمد و انعطاف ناپذير تحميل شده توسط دولت – خصوصا در كشورهاي كمتر توسعه يافته به افزايش رشد اقتصادي بيانجامد و از سوي ديگر گروه ديگري از تئوري ها فساد را به مثابه نيرويي مي دانند که به عملکرد مناسب بازارها آسيب مي رساند و از اين رهگذر موجبات کاهش رشد اقتصادي را فرآهم مي آورد. اين مقاله با استفاده از شاخص كنترل فساد تهيه شده توسط موسسه بانک جهاني، تاثير فساد مالي را بر رشد اقتصادي در سه گروه كشورهاي پردرآمد، کشورهاي با درآمد متوسط و کشورهاي كم درآمد، در قالب يك مدل اقتصادسنجي و با بهره گيري از تكنيك داده هاي تابلويي بررسي نموده است.
نتايج برآورد مدل تحقيق، گوياي اين است كه اگرچه در كشورهاي پر درآمد و كشورهاي داراي درآمد متوسط كنترل فساد با رشد اقتصادي ارتباط مثبت معناداري دارد، در كشورهاي كم درآمد اين ارتباط منفي و معنادار است.