مقاله اثر كند کننده رشد کلرمکوات کلريد بر عملكرد و برخي صفات مرفولوژيك بادام زميني تحت شرايط نرمال رطوبتي و تنش خشكي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش در علوم زراعي از صفحه ۷۵ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: اثر كند کننده رشد کلرمکوات کلريد بر عملكرد و برخي صفات مرفولوژيك بادام زميني تحت شرايط نرمال رطوبتي و تنش خشكي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بادام زميني
مقاله تنش آبي
مقاله سايکوسل
مقاله کند کننده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جاويد فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي سيدمصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: غفاري مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: سميع زاده لاهيجي حبيب اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر تنظيم کننده رشد کلرمکوات کلريد بر برخي صفات كمي ۵ ژنوتيپ بادام زميني تحت شرايط آبياري معمولي و تنش خشکي آزمايشي در بهار سال ۱۳۸۷ به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در دو آزمايش جداگانه (تنش خشکي و آبياري نرمال) انجام گرفت. فاکتورهاي آزمايش شامل ۵ ژنوتيپ بادام زميني و سه سطح كندكننده رشد کلرمکوات کلريد (صفر، ۲ و ۴ ميلي گرم در ليتر) بودند. اين كندكننده رشد در غلظت هاي مذکور قبل از آغاز گل دهي بر روي کليه ي بوته ها محلول پاشي شد. نتايج تجزيه واريانس نشان داد که اثر متقابل هورمون و رقم براي کليه صفات مورد بررسي معني دار بود. بيشترين ميزان عملکرد غلاف رسيده، در شرايط آبياري نرمال در رقم ICGV92071 در صورت کاربرد غلظت ۲ ميلي گرم در ليتر هورمون CCC و در شرايط تنش خشکي در رقم ICGV93420 در صورت کاربرد غلظت ۴ ميلي گرم در ليتر هورمون CCC بدست آمد. رقم ICGV93420 در شرايط تنش خشکي براي هر دو صفت وزن غلاف رسيده و تعداد انشعابات شاخه و در شرايط بدون تنش براي صفات عملکرد غلاف و وزن غلاف رسيده بيشترين مقدار را نشان داد.