مقاله اثر كوتاه مدت دماي ۴ درجه سانتي گراد بر پروفايل بيان ژن هاي انتقال دهنده مونوكربوكسيليك ۱، ۲، ۳ و ۴ در جنين هاي ۴ سلولي موش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۵۵ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: اثر كوتاه مدت دماي ۴ درجه سانتي گراد بر پروفايل بيان ژن هاي انتقال دهنده مونوكربوكسيليك ۱، ۲، ۳ و ۴ در جنين هاي ۴ سلولي موش
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جنين ۴ سلولي
مقاله موش
مقاله ژن هاي انتقال دهنده مونوكربوكسيليك
مقاله واکنش زنجيره اي پلي مراز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني مينا
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني احمد
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: جانان ارغوان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: يكي از روش هاي نگهداري جنين، انجماد است ولي اين فرايند خود مي تواند سبب از دست رفتن جنين و ايجاد ناهنجاري كروموزومي شود؛ اين امر باعث گرايش محققان به تكنيك هايي براي حفظ جنين در دماي صفر تا ۱۰ درجه سانتي گراد به صورت کوتاه مدت شده است. هدف اين پژوهش تعيين اثر كوتاه مدت دماي ۴ درجه سانتي گراد بر پروفايل بيان ژن هاي انتقال دهنده هاي مونوكربوكسيليك ۱، ۲، ۳ و ۴ در جنين ۴ سلولي موش است.
مواد و روش ها: در اين پژوهش بنيادي تعداد ۴۰ جنين ۴ سلولي موش کوچک آزمايشگاهي از نژاد ان ماري به صورت تصادفي به دو گروه تقسيم شدند. گروه اول شامل جنين هاي ۴ سلولي موش به صورت تازه و گروه دوم شامل جنين هاي ۴ سلولي موش بودند كه به مدت ۲۴ ساعت در دماي ۴ درجه سانتي گراد قرار گرفتند. پس از RT-PCR و سپس واکنش زنجيره پلي مراز، نمونه ها براي بيان ژن هاي فوق الكتروفورز شدند.
يافته ها: بيان ژن هاي انتقال دهنده مونوكربوكسيليك ۱، ۲ و ۳ در گروه اول مشاهده شد ولي در گروه دوم نتايج حاكي از عدم بيان اين ۴ ژن بود.
نتيجه گيري: نگهداري جنين هاي ۴ سلولي به مدت ۲۴ ساعت در دماي ۴ درجه سانتي گراد، سبب عدم بيان ژن هاي انتقال دهنده مونوكربوكسيليك ۱، ۲ و ۳ مي شود. نگهداري جنين ها در اين شرايط روش مفيدي براي نگهداري کوتاه مدت آن نمي باشد.