مقاله اثر كيفيت نيروي كار بر رشد اقتصادي در منتخبي از كشورها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در فصلنامه اقتصاد مقداري (فصلنامه بررسيهاي اقتصادي) از صفحه ۱ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: اثر كيفيت نيروي كار بر رشد اقتصادي در منتخبي از كشورها
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمايه انساني
مقاله سلامت
مقاله كيفيت نيروي كار
مقاله رشد اقتصادي
مقاله تابع درآمد مينسر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عمادزاده مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: دلالي اصفهاني رحيم
جناب آقای / سرکار خانم: صمدي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي فرزانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ضرورت توجه به سرمايه انساني و سرمايه گذاري در آن، در تحليل هاي اقتصادي و ادبيات مربوط به آن تا حد زيادي روشن و آشکار است. اكثر مطالعات مربوط تنها بر نقش آموزش كه تاثيري مثبت بر ارتقا بهره وري نيروي كار دارد، متمركز شده اند. اما بايد در نظر داشت كه علاوه بر آموزش، تجربه و سلامت نيروي كار نيز ابعاد اصلي سرمايه انساني را تشكيل مي دهند. هدف مقاله حاضر، بررسي نقش كيفيت نيروي كار در قالب متغيرهاي آموزش، تجربه و سلامت نيروي كار بر رشد اقتصادي است. در اين مقاله يك تابع توليد كل بر مبناي معادله دستمزد مينسر و داده هاي ۷۵ کشور به تفكيك سه گروه درآمدي تخمين زده شده است. تابع توليد براي دوره 2000-1960 با روش داده هاي تابلويي مورد برآورد قرار گرفته است. نتايج برآورد مدل در کشورهاي با درآمد بالا حاکي از اثرگذاري مثبت و معني دار متغيرهاي آموزش، تجربه و سلامت نيروي کار و شاخص اميد به زندگي بر رشد اقتصادي بوده است. در کشورهاي با درآمد متوسط نيز اين نتيجه تاييد شده است. در کشورهاي کم درآمد نيز تنها متغيرهاي آموزش و تجربه نيروي کار بر رشد اقتصادي اين گروه از کشورها موثر بوده اند.