سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ابراهیم قلعه – دانشجوی کارشناسی ارشد، مکانیک-ساخت وتولید، دانشگاه ارومیه
طاهر ازدست – استادیار ، دانشگاه ارومیه، دانشکده فنی مهندسی
امیرحسین بهروش – دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی مهندسی
پیمان شاهی – دانشجوی دکترامکانیک ساخت و تولید دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این تحقیق به بررسی اثر لاستیک آکریلو نیتریل بوتادین ۱ برروی خواص فیزیکی و مکانیکی کامپوزیتهای چوب-پیویسی ۲ در فرایند اکستروژن پرداخته شده است. برای تهیه ی پروفیلهای مورد نظر، پودر چوب با درصد وزنی ۴۰ و ۵۰ با گرانول پیویسی-آکریلو- نیتریلبوتادین، با درصدهای لاستیک ۵ و ۱۵ درصد، مخلوط شده و اکسترود شدند. ملاحظه شد که خواص این کامپوزیتها علاوه بر درصد وزنی لاستیک، به درصد وزنی گرانول لاستیک-پلاستیک مورد استفاده نیز بستگی دارد. ابتدا با افزایش درصد وزنی لاستیک استحکام کششی نمونهها افزایش یافت ولی در ادامه کاهش یافت و نشان داد که درصد بهینهای از لاستیک استحکام کششی را بهبود میدهد. این در صد بهینه برای هر دو درصد وزنی ۴۰ و ۵۰ ، حدود ۲ درصد بود. همچنین حضور لاستیک باعث کاهش میزان جذب آب در مقایسه با نمونههای بدون لاستیک گردید ولی با افزایش میزان لاستیک، جذب آب کمی افزایشیافت. در نمودار کشش تا حد شکست نمونهها روند خاصی مشاهده نشد ولی نمونههایی که در آنها از گرانول با ۱۵ % لاستیک استفاده شده بود کشش بیشتری از خود هنگام شکست نشان دادند.