مقاله اثر لاوندر و كلوتريمازول بر رشد گونه هاي استاندارد كانديدا آلبيكانس در شرايط آزمايشگاهي (In vitro) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهريور ۱۳۸۹ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۲۶ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: اثر لاوندر و كلوتريمازول بر رشد گونه هاي استاندارد كانديدا آلبيكانس در شرايط آزمايشگاهي (In vitro)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لاوندر
مقاله كلوتريمازول
مقاله كانديدا آلبيكانس
مقاله مايكرودايلوشن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهمنش فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: پاشا هاجر
جناب آقای / سرکار خانم: سفيدگر سيدعلي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: مقدم نيا علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي طوري آرزو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: عفونتهاي ژنيكولوژيك از شايعترين علل مراجعه زنان به پزشك جهت درمان مي باشد. با توجه به شيوع فراوان عفونتهاي كانديديازيس واژينال و اثرات سوء داروهاي شيميايي و نيز كاهش اثربخشي آنها در مقابل گونه هاي مقاوم، اين مطالعه به منظور مقايسه اثرات لاوندر در شرايط آزمايشگاهي با كلوتريمازول بر روي كشت گونه هاي استاندارد كانديدا آلبيكانس انجام شده است.
مواد و روشها: اين مطالعه شبه تجربي، به روش آزمايشگاهي شمارش سلولي قارچ با استفاده از لام هماسيمتر توما انجام شد. پس از تهيه رقت ۶×۱۰۶ از قارچ كانديدا آلبيكانس استاندارد نوع S.C.a-PTCC-2657 درمحيط كشت سابوروي مايع و افزودن اسانس و دم كرده لاوندر و كلوتريمازول در رقتهاي مختلف و قرار دادن آنها در انكوباتور به مدت۴۸ ساعت (در طي ۴ مرحله آزمايشگاهي)، شمارش سلولي قارچ، با توجه به ممانعت از تكثير كانديداي استاندارد انجام شد. آزمايش ها براي هر دارو در رقتهاي يك دوم، يك چهارم و يك هشتم دو بار تكرار گرديد. سپس مشخصات نمونه ها و نتايج آزمايشات در برگه مشاهده جمع آوري و مورد مقايسه قرار گرفت.
يافته ها: يافته هاي اين مطالعه نشان داد كه تعداد سلولهاي قارچ در دم كرده (۱۷×۱۰۶) و اسانس لاوندر (۰٫۴×۱۰۶) در مقايسه با شاهد (۱۸۸×۱۰۶) و كلوتريمازول (۹۳×۱۰۶) بطور چشمگيري كاهش پيدا كرده است. همچنين در رقت يك دوم داروها، شمارش سلولي قارچ، در دم كرده لاوندر كمتر از اسانس لاوندر و كلوتريمازول بود و در رقت هاي يك چهارم و يك هشتم، اسانس شمارش سلولي قارچ در دم كرده و كلوتريمازول كمتر بوده است. همچنين بيشترين اثربخشي ضد قارچ داروها در رقت هاي بالاتر بود بطوريكه اسانس لاوندر در رقت يك چهارم و يك هشتم و دم كرده لاوندر در رقت يك هشتم داراي خاصيت ضد قارچي بيشتري بوده است. در تمامي رقت هاي فوق كلوتريمازول داراي كمترين اثربخشي ضدقارچي و بيشترين تعداد سلول قارچي بوده است.
نتيجه گيري: نتايج مطالعه نشان داد كه اثربخشي و اثرات ضد قارچي دم كرده و اسانس لاوندر بر عليه كانديدا آلبيكانس استاندارد بيشتر از كلوتريمازول مي باشد.