سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
تعداد صفحات: ۱۷
نویسنده(ها):
نرگس تبرته فراهانی – گروه خاکشناسی،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک،اراک،ایران
امیرحسین بقایی – استاد یار گروه خاکشناسی،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک،اراک،ایران
آناهیتا پلوس – استاد یار گروه خاکشناسی،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک،اراک،ایران

چکیده:
آهن یکی از عناصر ضروری برای رشد گیاهان است.کمبود آهن و بعضی عناصر کم مصرف گیاهان یا غیرقابل جذب بودن آنها در خاک های آهکی از مشکلات اصلی تولید محصولات کشاورزی می باشد.این پژوهش با هدف بررسی اثر کود گاوی و لجن کنورتور برقابلیت جذب آهن توسط گیاه ذرت، به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی صورت گرفت تیمارها آزمایشی شامل :کاربرد( ۰ )۰(C ، )۱(C 51 )2(C 00 تن در هکتارکود گاوی، کاربرد لجن کنورتور به مقدار ۰ ۰S ( 0/ ( و ۱ ۱S ) درصد وزنی خاک و خاک آلوده به ۰ ( ۰Pb 000 ،) )۲۰۰Pb 000 ،) )۳۰۰Pb (و ۰۰۰ )۴۰۰Pb (میلی گرم سرب در کیلوگرم بوده است نتایج به دست آمده نشان میدهد به طور کلی تیمار دارای کود گاوی با مقدار ۵۱ تن در هکتار و آلوده به سرب با غلظت ۰۰۰ میلی گرم درکیلوگرم خاک افزایش معنی داری نسبت به تیمار مشابه و فاقد کود گاوی غنی شده با لجن کنورتوردرخاک آلوده به ۰۰۰ میلی گرم سرب افزایش معنی دار۴۹/۵۹ درصدی در غلظت آهن در ساقه گیاه ذرت نسبت به خاک فاقد کاربرد کود گاوی نشان داد. این عدد ریشه گیاه نیز در اثر کودگاوی غنی شده در خاک آلوده مذکور افزایش۷۴/۱۹ همراه بود. آهن و سرب درخاک اثرات آنتاگونیستی نشان دادند به نحوی که همزمان با افزایش غلظت آلودگی خاک از ۰۰۰ به ۰۰۰ در تیمار ) ۲۰۰Pb1S2C و۰Pb1S2 باعث کاهش ۱۵/۱۶ و ۱۳/۴۳ درصدی به ترتیب در مقدار آهن ریشه و ساقه گیاه ذرت مشاهده شد. نتایج کلی این تحقیق حاکی از آن است که هرچند اثرات آنتاگونیستی بین آهن و سرب مشاهده شده است اما غنی سازی کود گاوی با لجن کنورتور میتواند نقش مهمی در افزایش غلظت آهن در گیاه ذرت در خاک آلوده به سرب داشته باشد که این نقطه مثبتی از لحاظ مطالعات زیست محیطی به حساب می آید