مقاله اثر لواميزول هيدروكلرايد روي تغييرات لنفوسيتي و عيار آنتي بادي سرمي ضد ويروس نيوكاسل در جوجه هاي گوشتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۳۱ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: اثر لواميزول هيدروكلرايد روي تغييرات لنفوسيتي و عيار آنتي بادي سرمي ضد ويروس نيوكاسل در جوجه هاي گوشتي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لواميزول هيدروکلرايد
مقاله واكسيناسيون
مقاله جوجه هاي گوشتي
مقاله ويروس نيوكاسل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي عزت اله
جناب آقای / سرکار خانم: بزرگمهري فرد محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: غلامي آهنگران مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي خسرو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از راه هاي پيشگيري و کنترل بيماري نيوکاسل واكسيناسيون به موقع مي باشد. ارزش هر واكسن در ميزان تيتر آنتي بادي توليدي بعد از واکسيناسيون است. به نظر مي رسد داروي لواميزول هيدروکلرايد روي سيستم ايمني بدن اثر تقويت کنندگي داشته. در اين راستا ۲۲۵ قطعه جوجه يکروزه نژاد گوشتي سويه تجاري راس به ۵ گروه و در سه تکرار تقسيم شدند. گروه اول به عنوان شاهد (بدون مصرف دارو). گروه دوم لواميزول هيدروکلرايد را از يک روزگي به صورت تزريق زير جلدي با دز ۲mg/kg يك بار در هفته تا هفته ششم، گروه سوم لواميزول هيدروکلرايد را از يک روزگي تا هفته ۶ با دز ۱۰mg/kg به صورت آشاميدني روزانه دريافت كرد. گروه چهارم لواميزول هيدروکلرايد را همزمان با واکسن نيوكاسل با دز ۲mg/kg به صورت يکبار تزريق زيرجلدي دريافت كرد. گروه پنجم لواميزول هيدروکلرايد را با دز ۱۰mg/kg همزمان با واکسن نيوكاسل به صورت آشاميدني به مدت ۲۴ ساعت دريافت كرد. نمونه گيري ۱۱ روز بعد از هر واکسيناسيون انجام شد. نتايج حاصل نشان داد كه ميانگين عيار پادتن ضد ويروس نيوکاسل (HI) و تعداد لنفوسيت ها پس از واكسيناسيون مرحله اول و دوم عليه بيماري نيوكاسل با واکسنهاي (سويه B1 و Lasota) بين گروه شاهد با ساير گروه ها تفاوت معني داري وجود دارد (P<0.01). ولي در آزمايش نمونه ها پس از مرحله سوم واکسيناسيون با واکسن (Lasota) بين گروه شاهد با ساير گروه ها تفاوت معني داري مشاهده نگرديد. تجويز اين دارو روي ضريب تبديل غذايي و ميانگين وزن جوجه ها در هفته هاي مختلف تاثيري نشان نداد. با اين وجود استفاده از اين ترکيب مي تواند موجب تقويت اثر واکسيناسيون در سنين اوليه گردد.