سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پونه رسولیان فر – اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی، گروه آبیاری
حسین افضلی مهر – اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی، گروه آبیاری

چکیده:

اندازه گیری دقیق سرعت های لحظه ای در جهات مختلف عامل مهمی در بررسی پارامتر های آشفتگی جریانمی باشد . در این مطالعه داده های سرعت آب در سه جهت توسط دستگاه Nortek Velocimeter ) NDVDoppler ( در یک فلوم آز مایشگاهی بابستر شنی واقع در مرکـز تحقیقـات آب وابـسته بـه وزارت نیـرو برداشت گردید . همچنین نقش مولفه های مختلف تانسور تنش رینولدز روی آسـتانه حرکـت ذرات رسـوب مورد بررسی قرار گرفت . نتایج حاصل نشان می دهنـد کـه تـنش برشـی ´u´ ) τ=ρu´w و´ w مؤلفـه هـای نوسانی سرعت در راستا ی جریان و عمود بر راستای جریان در جهت عمق ) ، مهمترین پارامتر در بررسـی آستانه حرکت ذرات درشت دانه بستر می باشد .