مقاله اثر متانول بر عملكرد و برخي خصوصيات كيفي چغندر قند (.Beta vulgaris L) رقم رسول در شرايط تنش و بدون تنش خشکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله به زراعي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۹۵ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: اثر متانول بر عملكرد و برخي خصوصيات كيفي چغندر قند (.Beta vulgaris L) رقم رسول در شرايط تنش و بدون تنش خشکي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چغندرقند
مقاله محلول پاشي متانول
مقاله صفات كيفي
مقاله صفات كمي و تنش خشکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نادعلي ايمان
جناب آقای / سرکار خانم: پاك نژاد فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي فواد
جناب آقای / سرکار خانم: وزان سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر محلول پاشي متانول و تنش خشكي بر عملكرد و برخي خصوصيات كيفي چغندر قند (رقم رسول) آزمايشي بصورت فاكتوريل در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي در سه تكرار در ارديبهشت سال ۱۳۸۷ در مزرعه پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج واقع در ماهدشت كرج به اجراء در آمد. عامل محلول پاشي متانول با شش سطح، شاهد (بدون محلول پاشي) و۷  و 14 و ۲۱ و ۲۸ و ۳۵ درصد حجمي متانول بود كه به هر كدام از سطوح دو گرم در ليتر گليسين اضافه شد. عامل آبياري نيز با دو سطح نرمال (آبياري پس از۴۰ % تخليه رطوبتي قابل دسترس) و تنش خشكي (آبياري پس از۷۰ % تخليه رطوبتي قابل دسترس) اعمال شدند. محلول پاشي سه بار طي فصل رشد گياه و با فواصل ۱۴ روزه روي گياه پاشيده شد. اولين محلول پاشي ۸۰ روز پس از کاشت انجام شد. در اين آزمايش صفات كمي و كيفي نظير عملكرد ريشه، عملكرد بخش اندام هوايي، عملكرد شكر سفيد، مقدار درصد قند، مقدار سديم و پتاسيم و نيتروژن مضره، درصد قند ملاس و درصد قند قابل استحصال مورد ارزيابي قرار گرفتند. نتايج نشان داد بين سطوح مختلف متانول اختلاف معني داري در سطح ۱% در عملكرد ريشه، عملكرد بخش هوايي و عملكرد شكر سفيد و در سطح۵ % بر در صد قند و درصد قند قابل استحصال ونيتروژن مضره مشاهده شد. بيشترين عملکرد ريشه و عملکرد بخش هوايي و عملکرد شکر سفيد متعلق به تيمار ۲۱ درصد حجمي متانول به ترتيب با ۸۲٫۶۷، ۴۹٫۶ و ۹٫۱۱ تن در هکتار بود. سطوح تنش و بدون تنش نيز تفاوت معني داري را براي عملکرد ريشه، عملکرد بخش هوايي، درصد قند، درصد قند قابل استحصال و عملكرد شكر سفيد در سطح ۱% و براي ميزان سديم در سطح ۵% داشتند.