سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا صوفی زاده – داشجوی کارشناس ارشدمواد- جوشکاری دانشگاه تهران-دانشکده فنی- دانشکده م
سیدعلی اصغر اکبری موسوی – دانشیار دانشگاه تهران-دانشکده فنی- دانشکده مواد –سرپرست گرایش جوشکا

چکیده:

فولاد زنگ نزن ۶۳۰ جزء فولادهای رسوب سخت شونده و فولاد ۳۲۱ جزء فولادهای آستنیتی می باشد. در این پژوهش از روش جوشکاری لیزر Nd:YAG پالسی برای اتصال دو فلز ناهمجنس فولاد زنگ نزن رسوب سخت شونده ۶۳۰ و فولاد ۳۲۱ آستنیتی استفاده شده است. شکل اتصال به صورت لب به لب و سطح مقطع جوش کروی است. در این تحقیق، تأثیر متغیرهای جوشکاری از قبیل ولتاژ دستگاه (توان لیزر)، قطر اشعه ، زمان پالس و فرکانس در عمق و پهنای جوش مورد بررسی قرار گرفته است. ولتاژ و فرکانس تأثیر یکنواختی در عمق نفوذ و پهنای جوش دارد. درحالی که زمان پالس تأثیر دوگانه ای دارد. افزایش قطر اثر اشعه لیزر منجر به کاهش عمق و افزایش عرض جوش شد. هم چنین در این تحقیق، برای بررسی ر یزساختار، نمونه ها توسط میکروسکوپ نوری و الکترونی مورد مطالعه قرار گرفتند. در نزدیکی فلز پایه ۶۳۰ ریز ساختار مارتنزیت ظریف بود. در قسمت های میانی فریت افزایش یافته و ساختار مارتنزیتی فریتی مشاهده شد و در قسمت نزدیک به فولاد۳۲۱ ریز ساختار دندریتی وسلولی مشاهده شد که فاز اصلی آستنیت بود