سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

معصومه فرجی – دانشگاه سمنان،دانشگاه شفیلد انگلستان
هوارد جونز – دانشگاه شفیلد انگلستان
یان تاد – دانشگاه شفیلد انگلستان

چکیده:

در این پژوهش اصلاح و ریزسازی آلیاژ هایپریوتکتیک (Al-20wt%Si) هریک به طور جداگانه وهمزمان با افزودن آمیژان فسفر و استرانسیم مورد بررسی قرار گرفته است . به منظور بررسی شرایط انجمادی از آنالیز حرارتی و تکنولوژی تفرق الکترونهای برگشتی Electron Back ScatterDiffraction: EBSD در کنار مطالعات ریزساختاری کمک گرفته شده است . آزمایشات نشان داد افزودن ۱ / ۰ % استرانسیم کافیست که ۷۰ % شمش های ریختگی ۴۰ × ۳۵ mm را به سیلیسیم یوتکتیک اصلاح شده تبدیل نماید و از تولید سیلیسیم اولیه جلوگیری نماید . افزودن همزمان ۲۰ / ۰ % فسفر و ۱ / ۰ % استرانسیم همچنان سیلیسیم اولیه را ریز می کند اگرچه تاثیری بر سیلیسیم یوتکتیک ندارد . نتایج EBSDنشان داد برخی از ذرات چند وجهی سیلیسیم های اولیه ( ریز شده با فسفر ) که یک وجه مشترک دارند از رابطه کریستالوگرافی خاصی ( چرخش حدود ۳۹ درجه حول محور <۱۰۱ >برخوردار هستند .