مقاله اثر متفورمين بر روي حجم جزاير لانگرهانس در پانکراس موش سوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان از صفحه ۹ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: اثر متفورمين بر روي حجم جزاير لانگرهانس در پانکراس موش سوري
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله متفورمين
مقاله پانكراس
مقاله جزاير لانگرهانس
مقاله موش سوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خرسندي لعياسادات
جناب آقای / سرکار خانم: بهرام زاده سميه
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي تبار محمود
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتر مهدوي سيدرشيدالدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: متفورمين دارويي است که به صورت گسترده براي درمان ديابت نوع II مورد استفاده قرار مي گيرد. در اين مطالعه اثرات مقادير متفاوت متفورمين بر روي حجم جزاير لانگرهانس بررسي شده است.
روش بررسي: ۲۴ سر موش سوري نر بالغ نژاد C57BL/6 در محدوده وزني ۳۰±۵ گرم به صورت تصادفي به چهار گروه تقسيم شدند. گروه شاهد نرمال سالين دريافت کرد و گروه هاي آزمون اول تا سوم به ترتيب متفورمين با غلظت هاي ۷۵، ۱۵۰ و ۳۰۰ ميلي گرم در كيلو گرم و با روش تزريق داخل صفاقي طي ۷ روز به صورت روزانه دريافت کردند. يک روز پس از آخرين تزريق، موش ها به روش جابجايي مهره هاي گردني قرباني شدند و پانكراس آن ها جهت بررسي هاي بافت شناسي در فرمالين ۱۰ درصد فيکس شد. با استفاده از روش کاواليري حجم جزاير لانگرهانس تخمين زده شد.
يافته ها: حجم جزاير لانگرهانس در گرو ه هاي دريافت کننده دوزهاي ۷۵ و ۱۵۰ ميلي گرم در كيلو گرم متفورمين اختلاف معني داري را در مقايسه با گروه شاهد نشان نداد (P>0.05). موش هاي تيمار شده با دوز ۳۰۰ ميلي گرم در كيلو گرم متفورمين در مقايسه با گروه شاهد افزايش معني داري را در حجم جزاير لانگرهانس نشان دادند (P<0.05).
نتيجه گيري: متفورمين به صورت وابسته به دوز با عث افزايش حجم جزاير لانگرهانس مي شود. اثر افزايشي متفورمين بر حجم جزاير لانگرهانس احتمالا ناشي از تکثير يا افزايش حجم سلول هاي بتا مي باشد.