سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

فاطمه آقابابائی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه کرمانشاه
علی بهشتی – مربی دانشگاه کرمانشاه و دانشجوی دکتری دانشگاه شهرکرد
مهشید منصورزاده – دانشجوی کارشناسی ا رشد گروه خاکشناسی، دانشگاه شهرکرد
فایز رئیسی – دانشیار گروه خاکشناسی، دانشگاه شهرکرد .

چکیده:

آنزیم ها مهمترین مولکول های زنده و حیاتی هستند که اثر شگفت انگیزی در کاتالیز واکنش های بیولوژیکی دارند . تعداد زیادی از این نوع کاتالیزور ها در محیط خاک وجود دارد . در واقع آنزیم های خاک نقش بسزائی در فرایندهای بیولوژیکی چرخه عناصر غذایی گوناگون دارند . با این حال، یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر میزان فعالیت و پایداری نسبی آنزیم ها در خاک، pH محیط می باشد که دامنه اپتیمم آن بستگی به نوع آنزیم دارد . اضافه کردن گوگرد به خاک که در بعضی اکوسیستم ها متداول است، موجب اصلاح و کاهش pH خاک، بویژه خاک های آهکی، می شود . از سوی دیگر فاز جامد خاک دارای سطح ویژه بسیار بزرگی است که از قابلیت جذب سطحی ویژه ای برای آنزیم ها برخوردار می باشد . ذرات رس، سزکویی اکسید ها و مواد آلی مهمترین اجزاء جامد خاک هستند که نقش مهمی در جذب و نگهداری آنزیم ها ایفا می کنند . به همین دلیل، آنزیم های برون سلولی به روشی مشابه جذب کلوئیدهای خاک میشوند ).۳) لذا چنین استباط میشود که فعالیت آنزیمی در خاکهای رسی باید بیشتر از خاکهای شنی باشد . اگر چه گزارشهای متفاوتی در خصوص تأثیر بافت خاک و گوگرد بر فعالیتهای آنزیمی وجود دارد اما چنین بنظر می رسد که میزان فعالیت آنزیم ها در خاک تابع اثرات متقابل بافت و اسیدیته ) ) pH آن است و به نوع آنزیم بستگی دارد . لذا در این مطالعه اثرمتقابل بافت و گوگرد بر فعالیت برخی آنزیم ها ی خاک موردبررسی قرار گرفت .