مقاله اثر متقابل تنش خشكي و كود دامي بر اجزا عملكرد، ميزان اسانس و تركيبات شيميايي آن در زيره سبز (.Cuminum cyminum L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۷۳ تا ۱۸۰ منتشر شده است.
نام: اثر متقابل تنش خشكي و كود دامي بر اجزا عملكرد، ميزان اسانس و تركيبات شيميايي آن در زيره سبز (.Cuminum cyminum L)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبياري
مقاله شاخص هاي شيميايي اسانس
مقاله کود دامي
مقاله زيره سبز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمديان احمد
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري احمد
جناب آقای / سرکار خانم: گلوي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
كود دامي ضمن تامين عناصر مورد نياز گياه با افزايش ظرفيت نگهداري آب در خاک باعث افزايش رشد، عملكرد، كيفيت و ميزان اسانس در گياهان دارويي مي شود. به منظور بررسي تاثير تنش خشكي و مصرف كود دامي بر عملكرد و اجزا آن، ميزان اسانس و شاخص هاي شيميايي اسانس گياه دارويي زيره سبز، آزمايشي به صورت فاكتوريل در قالب طرح بلوک هاي كامل تصادفي در سال زراعي ۸۳-۸۲ در مزرعه ايستگاه تحقيقات كشاورزي زهک – زابل در چهار تكرار انجام شد. تيمارهاي آزمايش شامل دفعات آبياري در سه سطح (۲، ۳ و ۴ بار آبياري) و كود دامي در دو سطح (مصرف و عدم مصرف ۲۰ تن در هكتار كود گاوي پوسيده) بود. مقايسه ميانگين داده ها نشان داد صفات تعداد چتر در بوته، تعداد بذر در گياه، وزن هزار دانه، عملكردهاي بيولوژيک، كاه و دانه به طور معني داري تحت تاثير تيمارهاي آبياري واقع شدند. عملكرد بيولوژيک و عملكرد دانه در اثر استفاده از كود دامي حدود ۱۵ درصد افزايش يافت. بيشترين عملكرد دانه و بيولوژيک در تيمار سه بار آبياري با مصرف كود دامي بدست آمد. نتايج نشان داد در صورت استفاده از كود دامي مي توان از دفعات آبياري كاست و عملكرد مناسب را بدست آورد. كود دامي و تنش خشكي باعث افزايش درصد اسانس و ميزان شاخص هاي شيميايي آن شد. بيشترين ميزان كومين آلدهيد و پاراسيمن و كمترين ميزان بتاپينن، گاماترپينن و آلفاپينن در تيمار سه بار آبياري با مصرف كود دامي بدست آمد. نتايج آزمايش، حاكي از وجود رابطه بين غلظت تركيبات اصلي اسانس زيره سبز تحت شرايط تنش رطوبت و عناصر غذايي خاک مي باشد.