مقاله اثر متقابل رژيم هاي آبياري و منابع مختلف نيتروژن بر عملكرد و كارايي مصرف آب در گندم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۵ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۴۳ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: اثر متقابل رژيم هاي آبياري و منابع مختلف نيتروژن بر عملكرد و كارايي مصرف آب در گندم
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروتئين
مقاله تبخير
مقاله تشت تبخير كلاس A
مقاله شاخص برداشت
مقاله عمق آبياري
مقاله نياز آبي
مقاله وزن هزار دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عنابي ميلاني اژدر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه با افزايش روزافزون جمعيت و نياز به غذا و محدوديت منابع آب، افزايش عملكرد در واحد حجم آب مصرفي اهميت يافته است. براي تعيين نياز آبي محصول گندم و اثر متقابل آن با نيتروژن روي كارايي مصرف آب، تحقيقي به صورت طرح فاكتوريل با طرح پايه بلوك هاي كامل تصادفي در چهار تكرار از سال ۷۹- ۱۳۷۶ در دشت تبريز به اجرا درآمد. آبياري ها از تيمار I1 تا I4 به ترتيب زماني كه نسبت عمق آب آبياري به تبخير انباشته از تشت كلاس A به ۰٫۴، ۰٫۶، ۰٫۸ و ۱ مي رسيد، انجام گرفت. نيتروژن به مقدار ۱۴۰ كيلوگرم در هكتار در تيمارهاي N1 تا N3 به ترتيب از منابع كودي سولفات آمونيم، اوره و نيترات آمونيم مصرف گرديد. نتايج به دست آمده نشان داد كه اختلاف عملكرد بيولوژيك و دانه بين تيمار I1 و بقيه تيمارها از نظر آماري معني دار بود، ولي بين تيمارهاي ديگر اختلاف معني داري وجود نداشت. تيمار I1 با ۱٫۸۹ كيلوگرم بر متر مكعب بيشترين و تيمار I4 با ۱٫۰۹ كيلوگرم بر متر مكعب، كمترين كارايي مصرف آب را به خود اختصاص دادند. متوسط سه ساله حجم كل آب مصرف شده در طول دوره رشد (آبياري و بارندگي) از تيمار I1 تا I4 به ترتيب برابر ۴۵۵۶، ۵۷۷۶، ۶۶۸۵ و ۷۷۱۳ مترمكعب در هكتار اندازه گيري شد. از نظر وزن هزاردانه، شاخص برداشت و درصد پروتئين دانه ها، اختلاف بين تيمارهاي آبياري معني دار نبود. تاثير تيمارهاي كودي تنها بر وزن هزاردانه معني دار بوده و بر ديگر اجزاي عملكرد تاثير معني داري نداشتند. منبع كودي نيترات آمونيم با ۴۱٫۹۱ گرم بيشترين و اوره با ۴۱٫۰۳ گرم كمترين وزن هزاردانه را داشتند.