سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

تیمور خندان بجندی – اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات
محمد صدقی – اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات
رئوف سید شریفی – اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات
علی نامور – اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات

چکیده:

به منظور مقایسه اثر مقادیر مختلف گوگرد و پیش تیمار بذر بر کنترل نفوذپذیری و میزان خسارت به غشای سلولی در سویا، یک آزمایش فاکتوریلی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال ۱۳۸۶ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه محقق اردبیلی انجام شد . تیمارهای مورد بررسی شامل کود گوگرد در سه سطح (صفر، ۴۰ و ۸۰ کیلو گرم در هکتار ) و پیش تیمار بذر با آب مقطر ، اکسین و جیبرلین بود . نتایج نشان داد که گوگرد در تما می تیمارها موجب کاهش میزان تخریب غشا یا به عبارتی افزایش پایداری آن نسبت به شاهد گردید که این پایداری در ترکیب تیماری مصرف ۸۰ کیلوگرم در هکتار کود گوگرد با پیش تیمار اکسین در مقایسه با دیگر ترکیبات به دست آمد . کود گوگردی ۴۰ کیلوگرم در هکتار با ۳ نوع پیش تیمار مذکور موجب پایداری غشا شد ، ولی این ترکیبات با بیشترین میزان تخریب در مقادیر صفر کیلوگرم کود گوگرد وپیش تیمار اکسین تفاوت معنی داری را از خود نشان نداد .همچنین اثرات پیش تیمار ها تفاوت معنی داری را نسبت به همدیگر از خود نشان ندادند.