مقاله اثر مت فورمين بر بيان ژن Pdx-1 طي تكامل پانكراس موش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۹ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۳۰۰ تا ۳۰۶ منتشر شده است.
نام: اثر مت فورمين بر بيان ژن Pdx-1 طي تكامل پانكراس موش
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديابت
مقاله مت فورمين
مقاله پانكراس
مقاله Pdx-1
مقاله انسولين
مقاله گلوکزترانسپورتر-۲

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني مهرنجاني ملك
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي تبار محمود
جناب آقای / سرکار خانم: مومني حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بهرام زاده سميه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مت فورمين يك داروي خوراكي است كه براي درمان ديابت نوع ۲ مورد استفاده قرار مي گيرد. داروي مت فورمين آنالوگ (GLP-1) است و مشخص شده است كه GLP-1 سبب القاي بيان ژن هاي Pancreatic duodenal homeobox-1 (Pdx-1)، انسولين و گلوكز ترانسپورتر-۲ (Glut-2) مي گردد. پژوهش حاضر به بررسي اثر مت فورمين بر تنظيم عملكرد سلول هاي بتا از طريق اثر بر بيان ژن هاي Pdx-1، انسولين و Glut-2 مي پردازد.
مواد و روش ها: موش هاي حامله نژاد C57BL/6 به صورت تصادفي به دو گروه شاهد و تيمار تقسيم شدند. به گروه شاهد نرمال سالين تزريق شد و در گروه تيمار شده، مت فورمين با غلظت هاي ۷۵، ۱۵۰ و ۲۵۰ ميلي گرم بر كيلوگرم در نرمال سالين حل و با روش تزريق داخل صفاقي از روز ۸٫۵ حاملگي به صورت روزانه تجويز شد. سپس، در روز ۱۹٫۵ حاملگي، نيمي از موش هاي حامله به روش قطع مهره هاي گردني كشته شدند و پس از خارج كردن جنين ها، پانكراس آنها جداسازي شد. نيمي ديگر از موش هاي حامله زايمان كرده و غده پانكراس نوزادهاي يك روزه جداسازي شد. سپس به وسيله روش هاي Semi-quantitative RT-PCR بيان ژن هايPdx-1 ، انسولين و Glut-2 در پانكراس جنين ها و موش هاي يك روزه مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: پژوهش حاضر نشان داد كه دوزهاي مختلف داروي مت فورمين در مقايسه با گروه شاهد سبب ايجاد تغيير معني داري در ميزان بيان ژن هايPdx-1 ، انسولين و Glut-2 نمي شود .(P>0.05)
نتيجه گيري: اثر مت فورمين بر تنظيم عملكرد سلول هاي بتا ممكن است وابسته به ژن هاي pdx-1، انسولين و Glut-2 نباشد و اين دارو احتمالا از طريق ساير مسيرها مانند اثر بر بيان ژن هاي مسير گلوكونئوژنز اعمال اثر مي كند.