مقاله اثر مثبت آلومينيوم در کاهش سميت مس بر فعاليت نيترات ردوکتاز و آنزيم هاي آنتي اکسيداني کلرلاولگاريس (Chlorella vulgaris Beijernick) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران) از صفحه ۱۱ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: اثر مثبت آلومينيوم در کاهش سميت مس بر فعاليت نيترات ردوکتاز و آنزيم هاي آنتي اکسيداني کلرلاولگاريس (Chlorella vulgaris Beijernick)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلومينيوم
مقاله آنزيم هاي آنتي اکسيداني
مقاله کلرلا ولگاريس
مقاله سميت مس
مقاله نيترات ردوکتاز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساطعي آرين
جناب آقای / سرکار خانم: شكروي شادمان
جناب آقای / سرکار خانم: ناطقي نرگس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کلرلا ولگاريس در محيط کشت BG -11 با ۵ غلظت مس (۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰، ۵۰ ميکرومولار) بدون آلومينيوم و با آلومينيوم (۳۰۰ ميکرومولار) و pH 7.1 به مدت ۱۰ روز در ۲۰ ساعت روشنايي و ۴ ساعت تاريکي رشد داده شد. در اين تحقيق اثر تيمارهاي مختلف روي فعاليت آنزيم هاي پراکسيداز، کاتالاز، آسکوربات پراکسيداز و سوپر اکسيدديسموتاز، نيترات ردوکتاز مورد ارزيابي قرار گرفت. افزايش غلظت مس باعث افزايش فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيداني گرديد. در حضور آلومينيوم فعاليت کاتالاز در تمامي تيمارهاي مس نسبت به شاهد کاهش معني داري نشان داد، اما فعاليت پراکسيداز و آسکوربات پراکسيداز در تيمار ۲۰ ميکرومولار کاهش معني داري نسبت به شاهد نشان داد. همچنين کاهش معني داري در فعاليت آنزيم هاي کاتالاز، پراکسيداز و آسکوربات پراکسيداز در ۲۰ ميکرومولارمس با آلومينيوم نسبت به تيمار ۲۰ ميکرومولار مس بدون آلومينيوم مشاهده گرديد. نتايج نشان داد اثرغلظتهاي مختلف مس بدون آلومينيوم برفعاليت نيترات ردوکتاز معني دار نمي باشد. در تيمارهاي مس و آلومينيوم بيشترين فعاليت آنزيم نيترات ردوکتاز در غلظت ۴۰ ميکرومولار مشاهده گرديد که اين افزايش نسبت به تيمار ۲۰ ميکرومولار معني دار و نسبت به ساير تيمارها و شاهد معني دار نمي باشد. افزايش بعضي آنزيم هاي آنتي اکسيداني در حضور آلومينيوم منجر به کاهش سميت مس و افزايش رشد جلبک گرديد.