مقاله اثر محافظتي رژيم غذايي غني از روغن ماهي و عصاره هسته انگور بر کوليت القا شده توسط اسيداستيک در موش صحرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: اثر محافظتي رژيم غذايي غني از روغن ماهي و عصاره هسته انگور بر کوليت القا شده توسط اسيداستيک در موش صحرايي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روغن ماهي
مقاله اسيد استيک
مقاله کوليت
مقاله عصاره هسته انگور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تخشيد محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: آي جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: توسلي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي ليدا
جناب آقای / سرکار خانم: مومن زاده داريوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: كوليت اولسراتيو بيماري مزمن التهابي كولون است كه راديکال هاي آزاد نقش مهمي در ايجاد آن دارند. رژيم غذايي حاوي اسيدهاي چرب امگا ۳- و مواد آنتي اکسيدانت در درمان اين بيماري موثر است. عصاره هسته انگور حاوي مواد آنتي اکسيدانت قوي است. اين مطالعه به منظور تعيين اثر محافظتي رژيم غذايي غني از روغن ماهي و عصاره هسته انگور بر کوليت القا شده توسط اسيداستيک در موش هاي صحرايي انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي ۵۰ سر موش صحرايي نر از نژاد ويستار به صورت تصادفي به ۵ گروه ۱۰ تايي تقسيم شدند. گروه روغن ماهي (گروه F) 1.6 ميلي ليتر روغن ماهي، گروه عصاره هسته انگور (گروه G) 50mg/kg عصاره هسته انگور در يک ميلي ليتر آب مقطر و گروه روغن ماهي + عصاره هسته انگور (گروه FG) 1.6 ميلي ليتر روغن ماهي و ۵۰mg/kg عصاره هسته انگور به صورت گاواژ به مدت ۳۰ روز دريافت نمودند. موش ها در گروه هاي کنترل (C) و گروه کوليت (Co) حجم يکساني از آب مقطر دريافت داشتند. پس از ۳۰ روز در گروه هاي آزمايشي، تيمار با عصاره هسته انگور، تيمار با روغن ماهي و گروه تيمار با روغن ماهي و عصاره هسته انگور با تزريق درون رکتومي يک ميلي ليتر اسيداستيک (۴ درصد) کوليت ايجاد گرديد. گروه کنترل تزريق درون رکتومي سالين دريافت داشتند. دو روز بعد از ايجاد کوليت، درجه آسيب هاي بافتي و التهاب با نمرات آسيب ميکروسکوپي و آسيب شناسي بافتي مورد ارزيابي قرار گرفت.
يافته ها: تزريق درون رکتومي اسيداستيک موجب ايجاد زخم، التهاب و آسيب شديد کريپت ها در بافت مخاطي کولون موش ها گرديد. شدت آسيب هاي ماکروسکوپي، ميکروسکوپي و التهاب در گروه تيمار با مصرف توام روغن ماهي و عصاره هسته انگور در مقايسه با گروه کوليت کاهش معني داري را نشان داد (P<0.05). در صورتي که تغذيه موش ها با عصاره هسته انگور به تنهايي و روغن ماهي موجب بهبودي معني داري در نمرات آسيب هاي ميکروسکوپي و ماکروسکوپي نگرديد.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد كه مصرف توام روغن ماهي و عصاره هسته انگور قبل از ايجاد کوليت القا شده توسط اسيداستيک داراي نقش محافظتي در برابر آسيب هاي ماکروسکوپي، ميکروسکوپي و التهاب کولون موش هاي صحرايي مي باشد.