مقاله اثر محافظتي عصاره چاي سبز برمسموميت کليوي ناشي از استامينوفن در موش آزمايشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۹ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: اثر محافظتي عصاره چاي سبز برمسموميت کليوي ناشي از استامينوفن در موش آزمايشگاهي
این مقاله دارای ۸۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استامينوفن
مقاله چاي سبز
مقاله مسموميت کليوي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: خرسندي لعياسادات
جناب آقای / سرکار خانم: احراري خديجه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: چاي سبز نوشيدني مرسوم دنيا بوده و داراي خواص آنتي اكسيدان و سم زدايي مي باشد. در تحقيق حاضر اثر محافظتي عصاره چاي سبز در مسموميت کليوي ناشي از استامينوفن مورد بررسي قرار گرفته است.
مواد و روش ها: در اين تحقيق تجربي آزمايشگاهي ۳۲ موش نر بالغ به ۴ گروه تقسيم شدند. به گروه شاهد به مدت ۳۰ روز سرم فيزيولوژي داده شد. به گروه مسموم (استامينوفن) به مدت ۳۰ روز سرم فيزيولوژي و در روز۳۰ علاوه بر سرم فيزيولوژي ۵۰۰ ميلي گرم بر کيلوگرم استامينوفن به طور خوراکي داده شد. گروه عصاره چاي سبز به ميزان ۷ گرم در ليتر به جاي آب نوشيدني روزانه به مدت ۳۰ روز دريافت کردند. به گروه آزمون عصاره چاي سبز به ميزان ۷ گرم در ليتر به جاي آب نوشيدني روزانه به مدت ۳۰ روز داده شد و در روز سي ام علاوه بر عصاره چاي سبز ۵۰۰ ميلي گرم بر کيلو گرم استامينوفن به طور خوراکي داده شد. روز سي و يکم از عروق ژوگولار گردن حيوان براي اندازه گيري BUN و Cr خون گيري انجام شد، کليه موش ها جدا گرديد و جهت بررسي هاي هيستوپاتولوژيک در فرمالين ۱۰ درصد قرار داده شدند.
يافته ها: BUN و Cr در گروه تجربي نسبت به گروه مسموم كاهش معني داري پيدا كرده بود. در مطالعات هيستوپاتولوژيك نيز، نكروز كليوي در گروه تجربي كاهش يافته بود.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد چاي سبز در مسموميت كليوي ناشي از استامينوفن نقش محافظتي دارد.