مقاله اثر محافظتي ملاتونين بر پارامترهاي اسپرم، ريخت شناسي اپيديديم و کيسه مني در موش بالغ تحت درمان با بوسولفان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در (علوم تشريح ايران) Anatomical sciences journal از صفحه ۲۵ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: اثر محافظتي ملاتونين بر پارامترهاي اسپرم، ريخت شناسي اپيديديم و کيسه مني در موش بالغ تحت درمان با بوسولفان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ملاتونين
مقاله بوسولفان،مورفومتري
مقاله اپيديديم
مقاله کيسه مني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدقاسمي فهيمه
جناب آقای / سرکار خانم: فغاني لنگرودي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح کرکان مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: بررسي اثر محافظتي ملاتونين بر پارامترهاي اسپرم و ريخت شناسي اپيديديم و کيسه مني در موش بالغ تحت شيمي درماني
مواد و روش ها: موش هاي نر بالغ به چهار گروه تقسيم شدند. گروه کنترل يک دوز دي متيل سولفوکسايد DMSO دريافت کرد. گروه دوم، يک دوز ۲۰ ميلي گرم برکيلوگرم بوسولفان دريافت کرد. گروه سوم، به مدت ۵ روز، روزانه ۱۰ ميلي گرم برکيلوگرم ملاتونين دريافت کرده و گروه چهارم به دنبال دريافت يک دوز۲۰ ميلي گرم برکيلوگرم بوسولفان، به مدت ۵ روز، روزانه ۱۰ ميلي گرم برکيلوگرم ملاتونين دريافت کرد. حيوانات ۳۵ روز پس از شروع تيمار تشريح شدند و ارزيابي ها از طريق مشخص نمودن تعداد و کيفيت اسپرم اپيديديم و مطالعات هيستولوژيک دم اپيديديم، کيسه مني و اندازه گيري تستوسترون پلاسما صورت گرفت. آناليزهاي آماري با آزمون آناليز واريانس يک طرفه و آزمون توکي انجام شد.
يافته ها: بوسولفان باعث کاهش معني دار در تعداد و تحرک اسپرم و ريخت شناسي طبيعي اسپرم و سطح تستوسترون در مقايسه با گروه کنترل شد (p<0.01) در حالي که درمان ترکيبي، باعث افزايش پارامترهاي نامبرده در مقايسه با گروه تحت شيمي درماني شد (p<0.01). در ارزيابي هيستولوژيکي، بوسولفان باعث ايجاد حفراتي در ضخامت اپيتليوم اپيديديم و کاهش ارتفاع سلول هاي اپيتليال اپيديديم در مقايسه با کنترل شد (p<0.001) بوسولفان باعث کاهش مايع مني و چين هاي اپيتليالي و کاهش ارتفاع سلول هاي اپيتليال کيسه مني (p<0.001) در مقايسه با گروه کنترل شد. در حالي که درمان ترکيبي باعث بهبودي و طبيعي تر شدن بافت ها شد.
نتيجه گيري: ملاتونين داراي اثر محافظتي بر اپيديديم و کيسه مني در موش تحت شيمي درماني است. هر چند که مکانيسم نامشخص است، اما احتمالا اين عمل از طريق کاهش آسيب هاي اکسيداتيو صورت مي گيرد.