مقاله اثر محافظت عصبي عصاره هيدروالکلي سياه دانه در مرگ سلولي القاء شده توسط محروميت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فيزيولوژي و فارماكولوژي از صفحه ۲۶۳ تا ۲۷۰ منتشر شده است.
نام: اثر محافظت عصبي عصاره هيدروالکلي سياه دانه در مرگ سلولي القاء شده توسط محروميت
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محروميت از سرم / گلوکز
مقاله سلول PC12
مقاله سميت سلولي
مقاله راديکال آزاد
مقاله عصاره سياه دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طيراني نجاران زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: صادق نيا حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اصغري مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدهادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مرگ سلولي به علت محروميت سرم / گلوکز در سلول PC12 مدل مناسبي جهت بررسي ايسکمي مغزي و بيماريهاي نورودژنراتيو مي باشد. گياه سياه دانه به عنوان يک آنتي اکسيدان شناخته شده است. مطالعه حاضر جهت بررسي اثرات محافظت کننده احتمالي عصاره سياه دانه در مرگ سلولي ناشي از محروميت از سرم / گلوکز در سلول عصبي PC12 که مدل برون تني in vitro ايسکمي مغزي است انجام گرديده است.
روش ها: سلول هاي PC12 در حضور محيط کشت DMEM محتوي %۱۰ سرم جنين گاو، ۱۰۰ واحد در ميلي ليتر پني سيلين و ۱۰۰ ميکرو گرو در ميلي ليتر استرپتومايسين کشت داده شد. سلول ها يک شب پس از کشت در مجاورت محيط بدون سرم / گلوکز به مدت ۶ و ۱۸ ساعت قرار گرفتند. ميزان بقا سلولي پس از پيش تيمار با غلظت هاي مختلف عصاره سياه دانه (۷٫۸۱-۲۵۰ ميکروگرم در ميلي ليتر) به روش MTT بررسي گرديد. اندازه گيري ROS درون سلولي با استفاده از –‘۷,’۲ (DCF-DA) dichlorofluorescein diacetate در دستگاه فلوسيتومتري انجام گرديد.
يافته ها: مجاورت سلول ها با محيط بدون سرم / گلوکز به مدت ۶ و ۱۸ ميزان بقا سلولي گرديد. سميت محروميت از سرم / گلوکز بر سلولهاي PC12 در حضور عصاره سياه دانه (۷٫۸۱-۲۵۰ ميکروگرم در ميلي ليتر) کاهش يافت.
نتيجه گيري: عصاره سياه دانه با توجه به اثرات آنتي اکسيدانتي آن مي تواند به عنوانيک ترکيب اميدبخش در درمان ايسکمي مغزي و بيماريهاي تحليل يرنده اعصاب مدنظر قرار گيرد.