مقاله اثر محتواي عاطفي تكاليف بر عملكرد حافظه آشكار و ناآشكار دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علوم رفتاري از صفحه ۱۲۹ تا ۱۳۳ منتشر شده است.
نام: اثر محتواي عاطفي تكاليف بر عملكرد حافظه آشكار و ناآشكار دانشجويان
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تکاليف عاطفي
مقاله حافظه آشكار
مقاله حافظه ناآشكار
مقاله دانشجو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع حسين
جناب آقای / سرکار خانم: مهدويان عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نهروانيان پروانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: به منظور بررسي تفاوت تاثير رويداد هاي خوشايند و ناخوشايند در حافظه، اين پژوهش به بررسي تاثير محتواي عاطفي تكاليف بر عملكرد حافظه آشكار و ناآشكار دانشجويان پرداخت.
روش: اين پژوهش از نوع آزمايشي است و با انتخاب و تخصيص تصادفي ۹۰ نفر از دانشجويان به صورت انفرادي اجرا شد. به هر آزمودني يكي از تكاليف داراي بار عاطفي مثبت، خنثي يا منفي داده شد. سپس با دو روش براي سنجش حافظه آشكار و حافظه ناآشكار، ميزان يادآوري تكاليف عاطفي اندازه گيري شد.
يافته ها: تكليف عاطفي (مثبت، منفي و خنثي) تاثير متفاوتي بر عملكرد حافظه آشكار و ناآشكار داشتند. در حافظه آشكار، بهترين عملكرد مربوط به تكاليف عاطفي مثبت و كمترين عملكرد حافظه، در تكليف منفي بود. عملكرد حافظه ناآشكار در هر دو نوع تكاليف عاطفي مثبت و منفي بهتر از تكليف خنثي بود.
نتيجه گيري: حافظه آشكار نسبت به مسايل عاطفي مثبت و خوشايند بيشترين كارآيي را دارد؛ كمترين ميزان كارآيي حافظه مربوط به مسايل عاطفي ناخوشايند و منفي است. در حافظه ناآشكار خوشايند (مثبت) يا ناخوشايند (منفي) بودن مسايل عاطفي موجب بهتر به خاطر سپردن اطلاعات مي شود، اما مطالبي كه داراي محتواي خنثي هستند، كمترين ميزان تاثيرگذاري را بر حافظه ناآشكار دارند.