مقاله اثر محدوديت انرژي بر برخي نشانگرهاي مرتبط با طول عمر و التهاب در موش صحرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند از صفحه ۹۸ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: اثر محدوديت انرژي بر برخي نشانگرهاي مرتبط با طول عمر و التهاب در موش صحرايي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محدوديت انرژي
مقاله پيري
مقاله التهاب
مقاله موش صحرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورقادري مونا
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: نبوي زاده رفسنجاني فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: اشراقيان محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سياسي فريدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: دريافت انرژي مازاد و چاقي متعاقب آن، باعث افزايش بروز بيماري هاي مزمن و کاهش اميد به زندگي مي شود. محدوديت انرژي، با در نظر گرفتن دريافت کافي مواد مغذي، خطر بروز بيماري هاي مزمن در حال پيشرفت را کم مي کند. اين مطالعه با هدف ارزيابي تاثير محدوديت دريافت انرژي بر روي تغييرات نشانگرهاي التهاب و طول عمر موش هاي صحرايي انجام شد.
روش تحقيق: در اين مطالعه تجربي، ۵۰ موش صحرايي نر از نژاد ويستار به صورت تصادفي به دو گروه شاهد (رژيم با دسترسي آزاد) و محدوديت انرژي (%۴۰ محدوديت نسبت به انرژي پايه مورد نياز) تقسيم شدند. وزن، شاخص توده بدن (BMI)، دماي بدن و سطوح سرمي گلوکز، انسولين، لپتين، عامل نکروز تومور- آلفا (TNF-a) و اينترلوکين ۶ (IL-6) در پايان مطالعه اندازه گيري شدند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ويرايش ۱۱٫۵ و آزمون تي مستقل در سطح معني داري P<0.05 تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: محدوديت انرژي باعث کاهش معني داري در وزن (p=0.001)، (P=0.001) BMI، دماي بدن (p=0.001) و همچنين سطوح سرمي گلوکز (p=0.035)، انسولين (P=0.021)، (P=0.045) IL-6 و لپتين (P=0.001) شد، اما سطح TNF-a تغيير معني داري نکرد (p=0.3).
نتيجه گيري: کاهش سطح انسولين و دماي بدن، به عنوان دو نشانگر طول عمر، تحت اثر محدوديت انرژي مي تواند علامت کاهش ميزان متابوليسم باشد؛ همچنين کاهش نشانگر التهابي IL-6 نشان دهنده اين مطلب است که محدوديت انرژي مي تواند فرايندهاي التهابي را که عامل خطر عمده براي بسياري از بيماري هاي مزمن است، کاهش دهد.