مقاله اثر محروميت حسي و تحريک الکتريکي هسته لوکوس سرولئوس بر خصوصيات پاسخي نورون هاي لايه IV قشر بارل در موش صحرايي نر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فيزيولوژي و فارماكولوژي از صفحه ۴۰۴ تا ۴۱۵ منتشر شده است.
نام: اثر محروميت حسي و تحريک الکتريکي هسته لوکوس سرولئوس بر خصوصيات پاسخي نورون هاي لايه IV قشر بارل در موش صحرايي نر
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قشربارل
مقاله محروميت حسي
مقاله لوکوس سرولئوس
مقاله موش صحرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سياه پشت خاچكي علي
جناب آقای / سرکار خانم: شيباني وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: آفرينش خاكي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شيخکانلوي ميلان حميد
جناب آقای / سرکار خانم: شمسي زاده زرندي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: قشربارل در جوندگان مسول دريافت و پردازش اطلاعات حسي از ويسکرهاي پوزه حيوان مي باشد. هسته لوکوس سرولئوس (LC) به عنوان منبع توليدکننده نوراپي نفرين قشر مغز در پردازش اطلاعات حس تماس موثر مي باشد. دراين مطالعه اثر تحريک الکتريکي LC بر خصوصيات پاسخي نورونهاي لايه ۴ قشر بارل در موش صحرايي نر محروم از حس بررسي شد.
روش ها: ويژگي هاي پاسخي نورونها در گروه بدون محروميت حسي (کنترل) و در گروه محروم از حس (
P4) با ثبت تک واحدي خارج سلولي بدنبال خم کردن مکانيکي کنترل شده ويسکر اصلي (باقيمانده) يا قبل از جابجايي توام ويسکرهاي اصلي وکناري (حذف شده) مورد ارزيابي قرار گرفت. در گروه محروم از حس (P4) از روز چهارم بعد از تولد تمام ويسکرهاي سمت چپ صورت حيوان بجز ويسکر D2 يکروز در ميان تا۶۰ روزگي حذف مي شد. در هر دو گروه LC در زمانهاي (ms) 800، ۴۰۰، ۲۰۰، ۱۰۰، ۵۰، ۰ قبل از جابجايي کنترل شده ويسکر اصلي تحريک الکتريکي مي شد و اثر آن بر روي زمان تاخير شروع پاسخ نورونها، بزرگي پاسخ نورونها و نيز شاخص CTR (به عنوان شاخصي از مهار جانبي در قشر) مورد ارزيابي قرار گرفت.
يافته ها: نتايج نشان داد جابجايي مکانيکي ويسکر اصلي بدون تحريک الکتريکي LC در گروه P4 نسبت به گروه کنترل سبب کاهش زمان تاخير شروع پاسخ نورونها، افزايش بزرگي پاسخ نورونها و افزايش ميزان شاخص CTR شده است. مقايسه بزرگي پاسخ نورونها به جابجايي ويسكر اصلي بين گروه P4 با گروه کنترل در زمانهاي تحريک الکتريکي هسته LC نشان داد که فقط در زمان ۵۰ ميلي ثانيه اختلاف همانند زمان قبل از تحريک LC به سطح معني داري رسيده است. همچنين در دو گروه اختلافي که از قبل از تحريک LC در شاخص CTR و زمان تاخير شروع پاسخ نورونها وجود داشت در بعد از تحريک هسته LC نيزمشاهده گرديد.
نتيجه گيري: يافته هاي ما نشان مي دهدکه تحريک الکتريکي
LC به دنبال محروميت حسي سبب تعديل خصوصيات پاسخي نورونها و تغيير در الگوي پاسخ آنها مي شود.