مقاله اثر محلول نمك بر مشخصات لايه پوششي مراكز دفن مواد زائد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در زمين شناسي مهندسي از صفحه ۶۷۷ تا ۶۹۶ منتشر شده است.
نام: اثر محلول نمك بر مشخصات لايه پوششي مراكز دفن مواد زائد
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اثر غلظت هاي مختلف نمك در يك نوع نمك بر روي مخلوط

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريعتمداري نادر
جناب آقای / سرکار خانم: سلامي مرضيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مراكز دفن مواد زائد به منظور جداسازي زباله دفن شده از محيط اطراف و آب هاي زيرزميني طراحي مي شوند. پوششي كه در كف مراكز دفن قرار مي گيرد، از اهميت زيادي برخوردار است چرا كه از انتقال آلودگي به آب هاي زيرزميني جلوگيري مي كند. پوشش كف مي تواند مخلوطي از خاك محل و بنتونيت باشد. در اين پژوهش به بررسي اثر دو نمك NaCl و  MgCl2در چندين غلظت بر روي مشخصات مخلوط خاك محل- بنتونيت در دو نسبت ۱۰۰:۱۰ و ۱۰۰:۲۰ (۱۰ و ۲۰ درصد وزني بنتونيت و ۱۰۰ درصد وزني كل مخلوط خاك) پرداخته شده است. آزمايش هاي انجام گرفته شامل آزمايش تحكيم يك بعدي به منظور تعيين نفوذپذيري و فشردگي مخلوط هاي خاك، آزمايش تعيين حدود آتربرگ و آزمايش تورم آزاد است. نتايج نشان مي دهد كه نوع نمك و غلظت آن بر مشخصات مخلوط خاك موثر است. مقايسه محلول هاي نمك نشان مي دهد كه كاتيون هاي دوظرفيتي نسبت به كاتيون هاي تك ظرفيتي بر روي هدايت هيدروليكي مخلوط اثر بيش تري دارند. مقايسه اثر غلظت هاي مختلف نمك در يك نوع نمك بر روي مخلوط خاك مشخص، بيان گر اين است كه با كاهش غلظت نمك، هدايت هيدروليكي كاهش مي يابد. اين پديده بر اساس تئوري لايه دوگانه پخشيده قابل توجيه است.