مقاله اثر محلول پاشي عناصر کم مصرف بر خصوصيات کمي و کيفي ارزن مرواريدي رقم نوتريفيد (Pennisetum glacum) تحت تنش خشکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در اكوفيزيولوژي گياهان زراعي (علوم كشاورزي) از صفحه ۶۷ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: اثر محلول پاشي عناصر کم مصرف بر خصوصيات کمي و کيفي ارزن مرواريدي رقم نوتريفيد (Pennisetum glacum) تحت تنش خشکي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزن مرواريدي
مقاله تنش خشکي
مقاله روي
مقاله ريز مغذي
مقاله منگنز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاي گذار يوسف
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري احمد
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: توسلي ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر محلول پاشي عناصر کم مصرف روي و منگنز بر خصوصيات کمي و کيفي گياه ارزن مرواريدي، آزمايشي در سال زراعي ۸۷ – ۱۳۸۶ در مزرعه تحقيقاتي پژوهشکده کشاورزي دانشگاه زابل (چاه نيمه) به صورت کرت هاي خرد شده در قالب طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار انجام گرفت. فاکتور اصلي شامل سه سطح تنش خشکي =S1 بدون قطع آبياري،S2 = قطع آبياري در مرحله رشد رويشي (ساقه دهي) و =S3 قطع آبياري در مرحله رشد زايشي (خوشه دهي) و فاکتور فرعي نيز شامل محلول پاشي در چهار سطح: =F1 بدون محلول پاشي، =F2 محلول پاشي با سولفات منگنز،=F3  محلول پاشي با سولفات روي و =F4 محلول پاشي با سولفات منگنز+ سولفات روي بود. نتايج نشان داد که بالاترين ميزان عملکرد علوفه تازه (۴۱۰۷۳ کيلوگرم در هکتار) و علوفه خشک (۹۷۷۵ کيلوگرم در هکتار) از تيمار عدم تنش (آبياري مطلوب) همراه با محلول پاشي عناصر روي و منگنز حاصل شد. علاوه بر اين، همين تيمار باعث افزايش درصد خاکستر (۱۲٫۰۷%)، پروتئين خام (۱۸٫۶۵%) و نيتروژن (۲٫۸۳%) موجود در علوفه ارزن شد. از طرفي بالاترين غلظت عناصر روي (۲۴۰٫۸ ميلي گرم بر گرم) و منگنز (۵/۴۳ ميلي گرم بر گرم) نيز از تيمار عدم تنش همراه با محلول پاشي هر يک از اين عناصر به دست آمد. بيشترين درصد فيبر خام و فسفر علوفه ارزن نيز از تيمار عدم تنش حاصل شد. اما اين تيمار نتوانست اثر معني داري بر ميزان پتاسيم، منگنز و روي داشته باشد. علاوه بر اين تيمارهاي محلول پاشي نيز نتوانستند اثر معني داري بر مقدار درصد فيبر خام و پتاسيم موجود در علوفه ارزن داشته باشند.