مقاله اثر محلول پاشي عنصر روي و تنظيم کننده رشد اکسين بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه ذرت دانه اي در شرايط کمبود آب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله به زراعي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۴۳۱ تا ۴۴۸ منتشر شده است.
نام: اثر محلول پاشي عنصر روي و تنظيم کننده رشد اکسين بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه ذرت دانه اي در شرايط کمبود آب
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت دانه اي
مقاله کمبود آب
مقاله عنصر روي
مقاله اکسين
مقاله عملکرد دانه و اجزاي عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زند بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: سروش زاده علي
جناب آقای / سرکار خانم: قناتي فائزه
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي فواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر محلول پاشي عنصر روي و تنظيم کننده رشد اکسين در شرايط کمبود آب خاک اين تحقيق در سال در ۱۳۸۵ مرکز تحقيقات کشاورزي ورامين اجرا گرديد. در اين تحقيق عامل کمبود آب (آبياري در مرحله ۵۰، ۶۰ و ۷۰% تخليه رطوبت قابل استفاده خاک) به عنوان عامل اصلي و اثر متقابل محلول پاشي عنصر روي  با غلظت ۵ گرم در ۱۰۰۰ ليتر (سولفات روي، کلات روي، محلول پاشي باآب معمولي و بدون محلول پاشي) و محلول پاشي تنظيم کننده رشد اکسين با غلظت ۱۰ ميلي گرم در ليتر (با محلول پاشي، بدون محلول پاشي و محلول پاشي با آب) به عنوان عامل فرعي، بصورت اسپليت پلات فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در ۳ تکرار مورد بررسي قرار گرفت. تجزيه واريانس داده ها نشان داد که در ميان کليه تيمارها تنها اثر متقابل کمبود آب و محلول پاشي اکسين بر عملکرد دانه غيرمعني دار بود و دو صفت درصد پروتئين و روغن دانه تحت تاثير کليه تيمارها و اثر متقابل آنها قرار گرفتند. در اين ميان اثر متقابل محلول پاشي با سولفات و کلات روي به همراه اکسين در دو سطح ۵۰ و ۶۰ درصد تخليه رطوبت قابل استفاده به ترتيب با ۱۲۴۱۰ و ۱۱۸۴۰ کيلوگرم در هکتار بالاترين ميانگين عملکرد دانه را داشتند. اثر محلول پاشي ترکيبات روي واکسين در سطوح مختلف رطوبتي بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه نيز متفاوت بود ولي در مجموع اثر محلول پاشي عنصر روي و اکسين بر روي عملکرد و اجزاي عملکرد دانه در سطوح رطوبتي يکسان اثر سودمندي نشان داد.