مقاله اثر محلول پاشي غلظت هاي مختلف ساليسيلات بر پارامترهاي رشد، ميزان رنگيزه هاي فتوسنتزي، آنتوسيانين، فلاونوئيد و قندهاي محلول گياه گشنيز (.Coriandrum sativum L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران) از صفحه ۱۰ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: اثر محلول پاشي غلظت هاي مختلف ساليسيلات بر پارامترهاي رشد، ميزان رنگيزه هاي فتوسنتزي، آنتوسيانين، فلاونوئيد و قندهاي محلول گياه گشنيز (.Coriandrum sativum L)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گشنيز
مقاله ساليسيلات
مقاله رنگيزه هاي فتوسنتزي
مقاله آنتوسيانين
مقاله فلاونوئيد
مقاله قندهاي محلول
مقاله پارامترهاي رشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نياكان مريم
جناب آقای / سرکار خانم: جهان باني آرزو
جناب آقای / سرکار خانم: قربانلي مه لقا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ساليسيلات از ترکيبات آنتي اکسيداني است که مي تواند بر رشد و فرايندهاي فيزيولوژيكي گياهان اثر گذارد. در اين تحقيق اثر مقادير مختلف ساليسيلات بر پارامترهاي رشد، ميزان رنگيزه هاي فتوسنتزي، آنتوسيانين، فلاونوئيد و قندهاي محلول گشنيز مورد بررسي قرار گرفت. جهت نيل به اين هدف گياه گشنيز تحت شرايط گلداني کشت و ساليسيلات در غلظت هاي ۱۰، ۱۰ و ۱۰ مولار، بر روي اندام هوايي محلول پاشي شد. نتايج نشان داد كه در تيمارهاي مختلف ساليسيلات، همراه با كاهش غلظت، پارامترهاي رشد در اندام هوايي نيز كاهش يافت وليكن در ريشه اين تغييرات معني دار نبود. همچنين تغييرات معني داري در ميزان قندهاي محلول ريشه، برگ و نيز ميزان كلروفيل a و b، گزانتوفيل، آنتوسيانين و تركيبات فلاونوئيدي در برگ گياه گشنيز در پاسخ به مقادير مختلف ساليسيلات مشاهده نگرديد. همچنين از ميزان رنگيزه كاروتن در مقادير كاربردي ساليسيلات نيز كاسته شد و تنها غلظت ۱۰ مولار ساليسيلات سبب ازدياد نسبت كلروفيل a به b گشت.