سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
راضیه کاید نظامی – دانشجوی کارشناسی ارشد گره زراعت و اصلاح نباتات
حمیدرضا بلوچی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات،دانشگاه یاسوج
علیرضا یدوی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات،دانشگاه یاسوج

چکیده:
عدس یک گیاه حساس به شوری می باشد و تنش شوری روی رشدوعملکردآن درطول دوره رشداثرات نامطلوبی می گذارد ازمایشی برای اندازه گیری اثرمحلول پاشی اسیدسالیسیلیک برعملکردواجزای عملکردگیاه عدس تحت تنش شوری درشرایط گلخانه ای انجام گرفت این ازمایش بصورت فاکتوریل باطرح پایه بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار به اجرادرامد فاکتور اول شامل ۳رقم عدس کیمیا کرمانشاه و گچساران فاکتوردوم شوری که شامل ۳سطح ۰و۶۰و۱۲۰میلی مولار که معادل ۰و۴/۷و۹/۵ دسی زیمنس برمتر و فاکتورسوم محلولپاشی با اسید سالیسیلیک شامل ۳سطح ۰و۰/۲و۰/۵ میلی مولاربودند برهمکنش کلیه عوامل روی تعدادشاخه فرعی وزن صددانه عملکردبیولوژیک و شاخص برداشت معنی دار بود همچنین نتایج نشان داد که رقم کرمانشاه درشرایط بدون تنش و تیمار سالیسیلیک اسد ۰/۵میلی مولار با ۱۶۸/۸۸ گرم درمترمربع بیشترین عملکردرا داشت همچنین این رقم درشرایط شوری ۶۰و۱۲۰ میلی مولار به ترتیب با تیمار اسیدسالیسیلیک ۰/۲و۰/۵ میلی مولارنسبت به دورقم دیگرحدود ۵۰درصد عملکردبیشتری داشت