سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدروح اله موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه زابل
حکیمه مرادیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه زابل
محمد گلوی – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل
گودرز احمدوند – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

به منظور بررسی اثر محلول پاشی عناصر روی و منگنز بر عملکرد و کیفیت محصول سیب زمینی رقم آگریا آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با ۱۶ تیمار و چهار تکرار در شهرستان الیگودرز انجام شد . در این آزمایش روی و منگنز هر کدام با چهار غلظت ۰، ۲، ۴ و ۸ در هزار طی دو مرحله ۱۰ روز قبل و ۲۰ روز بعد از گلدهی به صورت محلول پاشی از منابع سولفات روی و سولفات منگنز مورد استفاده قرار گرفتند . نتایج نشان داد که با افزایش مصرف روی و منگنز ، خصوصیات کمی و کیفی شامل تعداد و متوسط وزنغده، عملکرد، درصد ماده خشک ، وزن مخصوص ، درصد پروتئین و درصد نشاسته غ ده ها افزایش یافت . مصرف روی با غلظت ۸ در هزار عملکرد غده را به ۳۴۱۷۰ کیلوگرم در هکتار رساند که نسبت به شاهد ۲۵ درصد افزایش نشان داد . در حالیکه سطح سوم منگنز (غلظت ۴ در هزار) عملکرد غده را به ۳۳۸۶۶ کیلوگرم در هکتار رساند که نسبت به شاهد ۱۵ درصد افزایش یافت . مصرف منگنز با غلظت ۸ در هزار عملکرد را نسبت به غلظت های ۲ و ۴ در هزار کاهش داد . برهمکنش روی و منگنز بر عملکرد و کیفیت محصول سیب زمینی معنی دار بود ، بطوریکه حداکثر عملکرد به میزان ۳۸۹۵۰ کیلوگرم در هکتار در سطح چهارم روی و سطح سوم منگنز بدست آمد.