سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

یوسف پای گذار – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه زابل
احمد قنبری – عضو هیأت علمی دانشگاه زابل
مصطفی حیدری – عضو هیأت علمی دانشگاه زابل
ابوالفضل توسلی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه زابل

چکیده:

به منظور بررسی اثر محلول پاشی عناصر کم مصرف روی و منگنز بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه ارزن مرواریدی، آزمایشی در سال زراعی ۸۷-۱۳۸۶ در مزرعه تحقیقاتی پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل (چاه نیمه) به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. فاکتور اصلی شامل سه سطح تنش خشکی S1= بدون قطع آبیاری، S2= قطع آبیاری در مرحله­ی رشد رویشی (ساقه دهی) و S3= قطع آبیاری در مرحله­ی رشد زایشی (خوشه دهی) و فاکتور فرعی نیز شامل محلول پاشی در چهار سطح: F1= بدون محلول پاشی، F2= محلول پاشی با سولفاتمنگنز، =F3 محلول پاشی با سولفات روی و =F4 محلول پاشی با سولفات منگنز + سولفات روی بود. صفات مورد ارزیابی شامل عملکرد علوفه خشک، عملکرد دانه، وزن هزار دانه، شاخص برداشت، و درصد جذب عناصر (N, P, K, Mn, Zn) در علوفه گیاه بود. نتایج نشان داد که بالاترین میزان عملکرد علوفه خشک و دانه ارزن، شاخص برداشت و وزن هزار دانه از تیمار عدم تنش حاصل شد. علاوه­براین، تیمار عدم تنش باعث افزایش درصد نیتروژن و فسفر موجود در علوفه گیاه ارزن شد اما بر پتاسیم، منگنز و روی تأثیر نداشت. همچنین بالاترین میزان عملکرد علوفه­ی خشک و دانه ارزن از محلول پاشی عناصر ریزمغذی بدست آمد. بیشترین محتوی نیتروژن، منگنز و روی نیز از محلول­پاشی با عناصر ریزمغذی حاصل شد ولی درصد عناصر فسفر و پتاسیم در علوفه گیاه ارزن تحت تأثیر محلول پاشی قرار نگرفت.