سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی رسائی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه ارومیه
محمد رضا زردشتی – استادیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
مرتضی قدیم زاده – استادیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
کامبیز خوارزمی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، خوی

چکیده:

به منظور بررسی اثرمحلول پاشی عناصر ریزمغذی بر عملکرد کمی و اجزای عملکرد سورگوم دانه ای، آزمایشی به صورت طرح کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در سال ۱۳۸۶ در مزرعه تحقیقات کشاورزی شهرستان خوی انجام گرفت . نوع کود مصرفی در ۵ سطح (a1= عدم مصرف کود، a2= محلول پاشی روی ، a3= محلولپاشی آهن + روی، a4= محلولپاشی آهن + روی + منگنز، a5= محلولپاشی آهن + روی + منگنز + مس) به عنوان فاکتور اصلی و ارقام سورگوم دانه ای به عنوان فاکتور فرعی در ۲ سطح (b1= رقم کیمیا ، b2= رقم سپیده ) در نظر گرفته شد . نتایج مقایسه میانگین های انجام شده نشان د اد که بیشترین عملکرد دانه با ۱۲/۳۶ تن در هکتار به رقم سپیده تعلق دارد. همچنین نوع کود مصرفی بر ویژگیهایی نظیر وزن هزار دانه، تعداد دانه در خوشه ، عملکرد دانه و شاخص برداشت تأثیر گذاشت . در بین کودهای مصرفی نیز تیمار a5 (محلولپاشی آهن + روی+ منگنز + مس ) بیشترین عملکرد دانه را به ترتیب با میانگین ۱۴/۱۶ تن در هکتار دارا بود که برتری ۳۴/۴ درصدی را نسبت به شاهد در برداشت . نوع کود مصرفی توانست بر روی کلیه صفات مورد بررسی اثر معنی دار داشته باشد.