سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدنقی صفرزاده ویشکانی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
قربان نورمحمدی – استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
اسلام مجیدی هروان – استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
بابک ربیعی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

چکیده:

تحقیقات سال های اخیر نشان داده است که رشد و عملکرد گیاهان زراعی سه کربنه با محلول پاشی م تانول افزایش یافته و متانول به عنوان یک منبع کربن برای این گیاهان عمل می نماید. به منظور بررسی اثر محلول پاشی بر رشد و عملکرد بادام زمینی آزمایشهای مزرعه ای با استفاده از طرح بلوک ها ی کامل تصادفی در ۳ تکرار در سال های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ در شهرستان بندر کیاشهر واقع در استان گیلان به اجرا درآمد. یک تیمار شاهد (بدون مصرف متانول)، محلولهای ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰، ۵۰ و ۶۰ درصد حج می متانول و محلول گلیسین و تتراهیدروفولیت سه بار طی فصل رشد و با فواصل ۱۰ روزه بر روی قسمتهای هوایی بوته های بادام زمینی محلول پاشی شدند . نتایج این تح قیق نشان داد که محلول پاشی متانول بر خصوصیات گیاهی مورد ارزیابی تاثیر معنیداری داشت . نتایج مقایسه میانگینی خصوصیات مورد بررسی نشان داد که اثر محلول پاشی با ۲۰ درصد حجمی متانول بر صفات مورد ارزیابی بیشتر از سایر تیمارها بود.