سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احمد غلامی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
سمیه اخلاقی – کارشناس ارشد زراعت- دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

یکی از روش های مکمل برای مصرف کودهای نیتروژن، محلولپاشی کود اوره است که در این روش کارایی انتقال نیثروژن به دانه ها بالا است.آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار با گندم رقم امید به اجرا در آمد . مقدار کود اوره مصرفی معادل با عرف محل و معادل ۱۸۰ کیلوگرم در هکتار در نظر گرفته شد که از این مقدار ۵۰ درصد قبل از کاشت و باقی مانده و یا درصدی از آن به صورت محلول پاشی در چهار مرحله رشدی مورد استفاده قرار گرفت ..الف)مراحل مختلف رشد (G) عبارت بودند از : g1= پنجه زنی ، g2= ساقه رفتن ، g3= گرده افشانی ، g4= پرشدن دانه و ب) مقادیر مختلف محلول پاشی کود اوره (N) شامل: n1= بیست و پنج درصد کود اوره باقیمانده، n2= پنجاه درصد کود اوره باقیمانده ، n3= هفتاد و پنج درصد کود اوره باقیمانده و n4= صد درصد کود اوره باقیمانده بود. بر اساس نتایج حاصله بیشترین و کمترین وزن خشک بوته و NAR، LAI نیز CGR، در آخرین مرحله نمونه برداری مربوط به محلول پاشی کود اوره در مراحل مختلف رشد، به ترتیب پنجه زنی و پر شدن دانه بود. همچنین نتایج آزمایش نشان داد که حداکثر وزن خشک بوته و بیشترین مقدار NAR و LAI و CGR مربوط به کاربرد ۹۰ کیلوگرم کود اوره در هکتار ( ۱۰۰ % محلول پاشی) و حداقل صفات ذکر شده مربوط به کاربرد ۲۲/۵ کیلوگرم کود اوره در هکتار ( ۲۵ % محلول پاشی) بود.