سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید هاشم موسوی – کارشناسی ارشد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
قدرت اله فتحی – استاد زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
محمد رضا مرادی تلاوت – کارشناسی ارشد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

چکیده:

به منظور بررسی اثر زمان و مقادیر متفاوت محلول پاشی اوره بر عملکرد ک می و کیفی ذرت دانه ای هیبرید ۷۰۴ ، آزمای شی در تابستان سال ۱۳۸۵ بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه پژوهشی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اجرا گردید . تیمارهایآزمایشی شامل : زمان محلول پاشی در سه سطح (یک هفته قبل از گلدهی ، پایان گرده افشانی، مرحله شیری دا نه ها) و مقدار محلول پاشی در سه سطح (صفر،۵ و ۱۰ درصد محلول اوره به ترتیب معادل صفر ، ۲۰ و ۴۰ کیلوگرم کود اوره در هکتار بود ). نتایج نشان داد که مقدار محلول پاشی اوره به میزان ۵ درصدموجب افزایش معنی دار عملکرد دانه ذرت در اثر افزایش تعداد دانه در ردیف گردید . همچنین محلول پاشی اوره موجب افزایش درصد پروتئین دانه ذرتگردید. زمان محلول پاشی اوره و همچنین اثر متقابل آن با مقدار محلو ل پاشی معنی دار نشد. در مجموع می توان گفت که محلول پاشی نیتروژن صرف نظر اززمان انجام آن در مراحل زایشی، موجب افزایش عملکرد کمی و کیفی دانه ذرت می گردد.